Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Działania proekologiczne oraz dbałość o środowisko to ważne kwestie w Zakładzie Karnym we Wronkach.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska ustanowiony został w 1972 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej. Święto to ma na celu przybliżenie społeczeństwu kwestie związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, promowanie ekologicznego stylu życia: sprzyjającego przyrodzie, naturalnego, w jak najmniejszym stopniu szkodzącego środowisku.


Zakład Karny we Wronkach to duży XIX- wieczny kompleks więzienny, w którym roczny pobór energii elektrycznej to ponad 1 300 MWh a energii cieplnej -  14 625 GJ. Roczny pobór wody na potrzeby jednostki to ponad 100 tysięcy m3. Względy ekologiczne i środowiskowe wymuszają na nas konieczność podejmowania działań wpływających na obniżenie tych wartości a tym samym zmniejszenie ich wpływu na środowisko. W jednostce realizowany jest  projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki.


 W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2019 – 2023 zmodernizowanych zostanie 9 budynków o łącznej powierzchni 15.551,41 m2. Zakres prac będzie obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, stropów oraz dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, wykonanie monitoringu mediów. Ponadto w ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych zastosowane zostaną odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej.


Efekt rzeczowy realizacji inwestycji wynika z potrzeby poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Inwestycja pozwoli osiągnąć roczny szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 963,48 CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 14 263,92 GJ. Tak znaczne oszczędności energetyczne obniżą koszty utrzymania zabytkowego kompleksu więziennego oraz pozwolą zredukować roczną emisję dwutlenku węgla o prawie 51 %.


Ważnym aspektem jest też edukacja ekologiczna osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dostrzegając potrzebę kształtowania dobrych nawyków związanych m.in. z gospodarowaniem odpadami oraz szacunku dla środowiska,  podejmujemy  działania informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi i ich segregację.

ue.png

 

Tekst: kpt. Mariusz Szermer / mjr Danuta Zielińska
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej