Podpisana przez Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach umowa z dnia 17 grudnia 2019 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach” została zrealizowana.

W ostatnim czasie zakończono prace termomodernizacyjne w pawilonie A, który był ostatnim z zadań wspomnianej umowy, a zatem stanowi również zakończenie I etapu zadania inwestycyjnego. Dzięki powołanemu zespołowi funkcjonariuszy i funkcjonariuszek odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia oraz współpracę w wykonawcą, pierwsza część projektu została zrealizowana w sposób sprawny i terminowy. Dotychczas zmodernizowano budynki: Pawilon ABCD, Stacja Uzdatniania Wody oraz budynek Terapii Zajęciowej.

Zakres prac związanych z termomodernizacją obiektów obejmował wykonanie m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, stropów we wskazanych obiektów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowe, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, montaż instalacji wentylacji mechanicznej higrosterowalnej oraz montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianę oświetlenia energooszczędnego, montaż liczników służących do monitorowania zużycia energii.

Ponadto, w ramach umowy z dnia 10.06.2021 r. na II etap ww. zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa, która obejmuje termomodernizację budynków: pawilony E, F, G – Izba Chorych i Kaplica, Starej Kuchni, Trafostacji, Agregatu Prądotwórczego, Remizy oraz Wartowni i Administracji, Biura Przepustek, Bramy.

Zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach" współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zużycia energii końcowej o 14 263,92 GJ oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 963,48 CO2.

 

ue.png

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0060/17-00 informujemy, że w przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informację te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Tekst: szer. Anna Brzeźniak, szer. Jolanta Żółkiewska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej