W chwili obecnej zostały zakończone kolejne fronty robót budowlanych w ramach drugiego etapu prac i oddano do użytku budynek, w którym znajduje się Pawilon G – Izba Chorych i Kaplica, ponadto rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Wartowni i Administracji, Biura Przepustek i Bramy Głównej.

Zakończone dotąd prace termomodernizacyjne i oddawane do użytku kolejne pawilony w efektywny sposób poprawiły już warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki, tym samym wpłynęły na bezpieczeństwo jednostki i przynoszą wymierne korzyści dla środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i poprawę efektywności energetycznej budynków.

 

W oddanym budynku Pawilonu G powyższe efekty osiągnięto poprzez ocieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego i montaż liczników służących do monitorowania zużycia energii oraz montaż paneli i instalacji fotowoltaicznej. Natomiast w ramach termomodernizacji budynku Wartowni i Administracji, Biura Przepustek i Bramy Głównej aktualnie trwają prace związane z ocieplenie ścian zewnętrznych.

 

Zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach" współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0060/17-00 informujemy, że w przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informację te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Tekst, fot: kpt. Konrad Polak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej