Prace związane z termomodernizacją Zakładu Karnego we Wronkach rozpoczęły się pod koniec 2019 r wraz z podpisaniem pierwszej umowy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach” w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizację Pawilonu A, B, C, D, termomodernizację budynku Stacji Uzdatniania Wody, termomodernizacji Terapii Zajęciowej, nadzór ornitologiczny oraz nadzór autorski. Był to pierwszy etap prac, który zakończył się pod koniec września 2021 r.

Jeszcze przed zakończeniem I etapu rozpoczęto przygotowania do realizacji drugiej części projektu. W dniu 22.02.2021 r. w Zakładzie Karnym we Wronkach podpisano kolejną umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego, która również obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór ornitologiczny oraz nadzór autorski, a także termomodernizację kolejnych budynków znajdujących się na terenie Zakładu Karnego we Wronkach: Pawilonu E, Pawilonu F, budynku G – Izby Chorych i kaplicy, budynku Starej Kuchni – Warsztatu Remontowego, budynku trafostacji, Agregatu Prądotwórczego, Remizy, budynku Wartowni i Administracji, Biura Przepustek, Bramy.

W ostatnim czasie zakończono prace w pawilonie F, który ponownie został włączony do użytkowania.

Zakres prac związanych z termomodernizacją obiektów obejmował wykonanie m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, stropów we wskazanych obiektów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, montaż instalacji wentylacji mechanicznej higrosterowalnej oraz montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła we wskazanych obiektach, wymianę oświetlenia, montaż liczników służących do monitorowania zużycia energii. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zużycia energii końcowej o 14 263,92 GJ oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 963,48 CO2.

Zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach" współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ue.png

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0060/17-00 informujemy, że w przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informację te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Tekst/ zdjęcia: mł. chor. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej