Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru najemcy hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Wronkach o powierzchni użytkowej 1551,80 m²  wraz z gruntem: powierzchnia zabudowy 1374,60 m² oraz niezbędną infrastrukturą (utwardzony dojazd do hali wraz z placem parkingowym oraz terenem zielonym) położoną we Wronkach, działka  nr ewidencyjny 1439,1444. 

Zakład Karny we Wronkach przy ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki, poszukuje osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która podejmie się wynajmu hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 1551,80 m2 oraz gruntem 1374,60 m 2, będącym jednocześnie powierzchnią zabudowy, powierzchnią terenu utwardzonego wokół hali, powierzchnią terenów zielonych położonych we Wronkach na działkach o numerach ewidencyjnych 1439,1444.

Głównym celem umowy najmu jest tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym we Wronkach tak, aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywnie ekonomiczne wyniki poprzez produkcję dóbr lub świadczenie usług. Minimalny poziom zatrudnienia wynosi 45 osadzonych w systemie jednozmianowym.

Przedmiotem ogłoszenia jest wynajem hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym usytuowanej na terenie Zakładu Karnego we Wronkach na działkach o numerach ewidencyjnych 1439,1444 objęta księgą wieczystą Nr PO1A/00041566/3, w obrębie Wronki, Gmina Wronki. Decyzja nr 108/2018 z dnia 02.11.2018 r. Obiekt powinien być wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą wynikającą z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub z innego dokumentu przewidzianego przepisami prawa, przy jednoczesnym zatrudnieniu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach. Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zakład Karny we Wronkach zachęca do przeprowadzenia wizji lokalnej ww. obiektu od poniedziałki do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej będą przyjmowane do ww. dnia do godziny 10:00 pod numerem tel.: 67 254 50 32 lub 67 254 50 73.

Rozmiar: 272.3 kB
Rozmiar: 47.6 kB
Rozmiar: 354.4 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej