Zakład Karny we Wronkach nawiąże współpracę z podmiotem gospodarczym zainteresowanym zatrudnieniem osób odbywających karę pozbawienia wolności – praca w systemie bez konwojenta w siedzibie zatrudniającego.
Korzyści płynące z zatrudnienia skazanych:
 
- zatrudniającemu odpłatnie przysługuje zwrot ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 35% kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia osadzonych;
- zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu przepisów prawa pracy, a zatrudniający ma możliwość wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie skazanego z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych dla zatrudnienia pracowniczego;
 
- skazanemu przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie przepracowany czas pracy i za pracę wykonaną.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem tel. 67 254 50 73.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej