Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”, w Zakładzie Karnym we Wronkach od kilku miesięcy trwają prace związane z termomodernizacją budynków znajdujących się na terenie jednostki.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki.I etap inwestycji związany z termomodernizacją budynków Zakładu Karnego we Wronkach realizowany jest w latach 2019-2021. Realizacja tak dużej inwestycji pozwoli zmodernizować w pełnym zakresie pawilony mieszkalne A, B, C, D, stację uzdatniania wody oraz budynek terapii zajęciowej. W pierwszej kolejności przystąpiono do prac w pawilonie D. Docieplony został już stropodach, prowadzony jest montaż opraw oświetleniowych typu LED oraz kontynuowana jest wymiana stolarki okiennej. Kolejnym etapem jest przystąpienie od kwietnia br. do prac związanych z termomodernizacją pawilonu C. Termin zakończenia prac w pawilonie C zaplanowano na 31.08.2020 r.

ue.png

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0060/17-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Tekst: kpt. Mariusz Szermer

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej