7 września w Starostwie Powiatowym w Szamotułach, z inicjatywy Starosty Szamotulskiego Beaty Hanyżak oraz Przewodniczącej Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA Barbary Sadowskiej, odbyło się spotkanie partnerstwa lokalnego z udziałem przedstawicieli gmin i jednostek samorządowych powiatu oraz podmiotów ekonomii społecznej.

 

Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnych wyzwań i problemów skupiających się wokół pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz współpracy poszczególnych instytucji w readaptacji społecznej i zawodowej takich osób. Poruszane były też kwestie bieżącej współpracy jednostek samorządowych z podmiotami ekonomii społecznej na terenie powiatu.

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele Zakładu Karnego we Wronkach, który od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Integracyjnym Wspólnoty BARKA w Chudobczycach na płaszczyźnie pomocy doradczej oraz reintegracji społecznej i zawodowej osadzonych. W ramach zawartego porozumienia o współpracy na terenie zakładu karnego odbywają się cykliczne spotkania skazanych z pracownikiem socjalnym Stowarzyszenia, które mają charakter warsztatów grupowych oraz rozmów indywidualnych.

Skazani opuszczający Zakład Karny mają możliwość korzystania z programu w ramach Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest m.in. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, podnoszenie kompetencji społecznych oraz zapewnienie osobom opuszczającym zakłady karne podstawowych potrzeb bytowych.

 

Tekst: ppor. Paulina Maćkowiak/ mjr Danuta Zielińska

Foto: Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej