ELASTOMER-SERVICE Sp. z o.o. jest częścią niemieckiego przedsiębiorstwa GoldHolz GmbH działającego od wielu lat w branży budowlanej i prowadzącego szereg inwestycji na terenie Niemiec oraz Polski.

Finalizacją trwających od kilku miesięcy rozmów z przedstawicielami Spółki było zawarcie w dniu 12 marca br. umowy o zatrudnieniu skazanych. 30 osadzonych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego oraz oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo będzie wykonywało pracę polegającą na klejeniu gumowych uszczelek.

Produkcja rozpocznie się w ostatnich dniach marca na terenie zakładu karnego w przystosowanym specjalnie do tego budynku.

Adaptacja obiektu sfinansowana została ze środków dotowanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Planowane przedsięwzięcie wpisują się w rządowy program „Praca dla więźniów”, zainicjowany w 2016 roku. Zakłada on szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową. Istotny jest tu zwłaszcza aspekt resocjalizacyjny, w ramach tego programu osadzeni nie tylko nabywają nowe umiejętności, ale także korzystają z nich po wyjściu na wolność. Nierzadko podjęcie pracy podczas izolacji penitencjarnej daje osadzonemu możliwość zdobycia pierwszego lub nowego zawodu, a także umożliwia wywiązanie się z ciążących zobowiązań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem lub świadczeń alimentacyjnych.

 

Tekst: kpt. Magdalena Ciesielska

Fot.: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej