Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Ochrony Danych
ppłk Dariusz Pieckowski

Telefon: 22 640 86 41
E-mail: zin@sw.gov.pl, iod_czsw@sw.gov.pl

ZESPÓŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

1. Zespół Ochrony Informacji Niejawnych jest odpowiedzialny za:

1) realizację zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w Centralnym Zarządzie;

2) inicjowanie działań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony tych informacji w jednostkach organizacyjnych;

3) przeprowadzanie postępowań sprawdzających.

2. Do zakresu działania Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony:

a) informacji niejawnych przetwarzanych w Centralnym Zarządzie,

b) systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, w Centralnym Zarządzie, w tym opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

2) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Centralnym Zarządzie, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;

4) inicjowanie działań dotyczących skutecznego nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w jednostkach organizacyjnych;

5) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Centralnym Zarządzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Zarządu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie:

a) postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy, pracowników i kandydatów do służby lub pracy w Centralnym Zarządzie oraz funkcjonariuszy, zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej, których przełożonym jest Dyrektor Generalny, a także prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

b) aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę albo wykonujących czynności zlecone w Centralnym Zarządzie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

c) kancelarii tajnej;

8) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających;

9) przygotowywanie:

a) projektów pisemnych upoważnień Dyrektora Generalnego, dopuszczających do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac w Centralnym Zarządzie, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,

b) dokumentacji w sprawach o udostępnianie informacji niejawnych oraz zwolnień z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych;

10) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych i ograniczenia ich negatywnych skutków oraz zawiadamianie o tym odpowiednich podmiotów;

11) gromadzenie i analizowanie danych i informacji dotyczących ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych oraz opracowywanie ocen stanu ochrony informacji niejawnych w Służbie Więziennej;

12) określanie potrzeb i propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony informacji niejawnych w Centralnym Zarządzie oraz w jednostkach organizacyjnych.

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 86 41

Fax: 22 848 85 81

E-mail: zin@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej