Zakład Karny w Garbalinie to jednostka podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Jednostka podejmuje systematycznie działania, ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia osadzonych, zarówno na terenie samej jednostki jak i poza jej murami u kontrahentów zewnętrznych, pomimo wielu przeszkód będących rezultatem trwającej pandemii COVID-19.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie, w roku 2021, kontynuowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzona została kolejna zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt. Tym razem pomoc została skierowana do schroniska w Zgierzu, które prowadzone jest przez Fundację "Medor" - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt.

W dniu 21 czerwca br., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie uczestniczyli w  I Szkolnym Pikniku Rodzinnym na terenie Szkoły Podstawowej Leźnicy Małej. Piknik współorganizowany był przez dyrekcję szkoły oraz Radę Rodziców.

W dniu 14 czerwca br., na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, rozdano Odznaki Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą sędziego penitencjarnego oraz kierując się...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej