2 września Zakład Karny w Chełmie przekazał zebrane plastikowe nakrętki na rzecz potrzebującego Oliwiera Kloca. Jest to kolejna akcja naszych funkcjonariuszy w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

W Chełmie odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 1 września 1939 r. Polskę zaatakowały hitlerowskie Niemcy.

Kolejne szkolenia kursowe w Zakładzie Karnym w Chełmie w ramach projektu systemowego pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności " w ramach Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym PO WER 2014-2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

W trakcie wykonywanych obowiązków służbowych funkcjonariusz ds łączności Zakładu Karnego w Chełmie udaremnił dostarczenie na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego.

W trakcie wykonywanych obowiązków służbowych funkcjonariuszka służby zdrowia Zakładu Karnego w Chełmie udaremniła dostarczenie na teren jednostki substancji niedozwolonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej