W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbył się jeden cykl szkoleniowo - aktywizacyjny "...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie w dniach od 20 października 2021 r. do 20 grudnia 2021 uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

20 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie zakończyła się charytatywna akcja, mająca na celu zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Brzegu pt. „Bożonarodzeniowa Paka Dla Dzieciaka".

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomaszem Jastrzębskim i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin, reprezentowanym przez Dyrektora Waldemara Wójtowicza do pracy w II etapie zostało skierowanych 20 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

W grudniu br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym pt. "Trening Zastępowania Agresji ART".

12 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. Kierownictwo jednostek okręgu reprezentowali: Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomasz Jastrzębski, specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu mjr Agnieszka Bilińska-Kolczyk i mjr Dariusz Jakimiuk oraz Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie ppor. Daniel Sobieraj.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej