Metalowe kraty czy wysoki mur nie są czynnikami, które ułatwiają kształtowanie się właściwych postaw rodzicielskich wśród skazanych, dlatego też w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie, przeprowadzone zostało spotkanie edukacyjne dotyczące roli ojca w procesie wychowawczym dzieci.

16 czerwca br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyła się wizytacja Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Dzisiaj po raz ostatni płk Mariusz Dubielczyk pełnił służbę na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu. Po wielu latach służby odchodzi na zasłużoną emeryturę. Przez minione dwa lata zarządzał brzeską jednostką penitencjarną.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych – święto obchodzone corocznie 12 maja ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku.

W związku z panująca pandemią COVID – 19 w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie prowadzona była trzecia edycja programu readaptacji społecznej "Czas na pomoc", podczas której skazani uszyli maseczki ochronne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej