DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI

ogłasza nabór do pracy na stanowisko Lekarza Psychiatry

Ośrodka Diagnostycznego Aresztu Śledczego w Łodzi

(pracownik cywilny)

 

Wymiar etatu – 0/5 etatu

Liczba stanowisk pracy – 1 (umowa o pracę).

Przewidywane zatrudnienie – luty 2023 roku.
Pracodawca: Areszt Śledczy w Łodzi  (91-729 Łódź, ul. Smutna 21).

Opis stanowiska: prowadzenie badań, sporządzanie opinii psychiatrycznych dotyczących osób pozbawionych wolności w Ośrodku Diagnostycznym Aresztu Śledczego w Łodzi. 

Wymagania stawiane kandydatom:

I.  Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2470                        z późn. zm.) pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,
 5. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 6. posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II.   Wykształcenie wyższe medyczne na kierunku lekarskim.

III.  Posiadane prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja w zakresie psychiatrii.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z podaniem o przyjęcie do pracy,
 2. zaświadczenie o niekaralności,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający następujące informacje: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Areszt Śledczy w Łodzi proszę o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez jednostkę przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie o którym mowa w wierszu pn. Wymagane dokumenty w pozycji 4 może być sformułowane w następujący sposób:

 

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Areszt Śledczy w Łodzi przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

*- Zaznacz krzyżykiem w przypadku wyrażenia zgody

 

                                                                                                                                ………………………...……………………..           

                                                                                                                                    (podpis kandydata do pracy)


Termin i miejsce składania aplikacji:

Sposób złożenia dokumentów:

 • bezpośrednio w siedzibie Aresztu Śledczego w Łodzi, ul. Smutna 21, w godzinach 8:00 – 15:00;
 • przesłanie na adres Aresztu Śledczego w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21);
 • przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: as_lodz@sw.gov.pl

w terminie do 3 lutego 2023 roku (liczy się data wpływu do jednostki).

Nie zwracamy złożonych dokumentów oraz kosztów udziału kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 1. ocena złożonych w wyznaczonym terminie dokumentów,
 2. rozmowa kwalifikacyjna (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie),
 3. ustalenie przez służbę medycyny pracy zdolności do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Szczegółowe informacje  dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod nr telefonu 042 675 03 07, 042 675 02 75.

                1. Administratorem Twoich danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym jest Areszt Śledczy w Łodzi.

 • Adres: ul. Smutna 21, 91-729 Łódź,
 • telefon: +48 42 675 00 00,
 • fax: +48 42 675 03 55,
 • e-mail: as_lodz@sw.gov.pl

                2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

                3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i ewentualnego zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeśli w dokumentach aplikacyjnych podasz nam inne dane będziemy przetwarzać je na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych.

Areszt Śledczy w Łodzi będzie przetwarzał Twoje dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może być odwołana w dowolnym momencie.

                4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a po tym terminie przez okres, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron. Okres przechowywania danych wynika z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.             

5. Odbiorcy danych i transfer danych do państw trzecich

Odbiorcami danych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

                6. Twoje prawa i profilowanie

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2) gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

                7. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale – w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy – konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Informacje o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie 2016/679):

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, uprzejmie informujemy o następujących ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia 2016/679, zgodnie z brzmieniem art. 24b ust. 1 i 2:

1. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i 2b, oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej.

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, następuje z wyłączeniem stosowania art. 13 ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich przetwarzania wyłącznie funkcjonariuszy lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych po pisemnym zobowiązaniu funkcjonariuszy lub pracowników do zachowania przetwarzanych danych w poufności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej