DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE

Ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 10/2023 dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie na stanowisko:


MŁODSZEGO PSYCHOLOGA DZIAŁU PENITENCJARNEGO:

- Areszt Śledczy w Suwałkach – 1 etat.

Planowane terminy przyjęcia do służby: lipiec-sierpień 2023 r.

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

-stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

-wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 960 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia
i 4 640 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkolenia chorążych wynagrodzenie będzie wynosiło
co najmniej 6 030 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 5 570 zł netto dla osób powyżej
26 roku życia;

-możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

-dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym;

- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, po 10 latach służby - 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego;

-nagrodę roczną tzw. trzynastkę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby
i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie, a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

-raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

-dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;

-zwrot kosztów dojazdu do służby;

-rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

-zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 960 zł netto;

-pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

-comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2470 ze zm.) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

WYMAGANIA NA STANOWISKU MŁODSZEGO PSYCHOLOGA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie w ramach jednolitych studiów na kierunku „psychologia” lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku „psychologia”, mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470
ze zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem działu służby, stanowiska, a także jednostki do której kandydat
się ubiega oraz podanie swojego ADRESU E-MAIL do kontaktu – proszę wpisywać czytelnie.

wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) bądź będącą załącznikiem do ogłoszenia.

UWAGA – obowiązuje wydruk dwustronny, ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; jak również nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniane jest w dniu przyjęcia do służby.

kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (począwszy od kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik do ogłoszenia);

oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (załącznik do ogłoszenia);

kserokopię książeczki wojskowej uzupełnionej o stosowne wpisy dotyczące uregulowanego stosunku do służby wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek
do służby wojskowej.

TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI:

Wymagane dokumenty należy w terminie do dnia 02 czerwca 2023 r. przesłać
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie ul. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn, z dopiskiem „Nabór nr 10/2023” (liczy się data wpływu).

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 02.06.2023r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych województwa podlaskiego, poszczególne etapy kwalifikacyjne odbędą się na terenie tego województwa.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA/SKŁADANIA DOKUMENTÓW BEZPOŚREDNIO
DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ WAKATY.

Szczegółowe informacje nt. danego stanowiska, można uzyskać telefonicznie
w komórkach kadrowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozpoczęta procedura kwalifikacyjna.

-Areszt Śledczy w Suwałkach tel. /87/ 565 25 06/08

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować: na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyHYPERLINK "mailto:nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl"n@sw.gov.pl lub pod nr telefonu: 665 772 280, (89) 5248750/78 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 ).

Informacje w sprawie terminów oraz przebiegu postępowania kwalifikacyjnego będą kandydatom przesyłane wyłącznie na adres e-mail - podany w podaniu o przyjęcie do służby w SW.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 ze zm.);

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1269).

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie prowadzi nabór zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269).

Na podstawie w/w przepisów wszczęto procedurę kwalifikacyjną nr 10/2023 dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie.

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne w zakresie od 1 do 15 punktów i społeczne kandydata w zakresie od 1 do 15 punktów.

Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien przekroczyć 30 minut.

3. Średnia liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej możliwych do uzyskania wynosi:

1) w zakresie kompetencji personalnych:

a) ocena negatywna ‒ od 1 do 4,9 punktów,

b) ocena dostateczna ‒ od 5 do 8,9 punktów,

c) ocena dobra ‒ od 9 do 12,9 punktów,

d) ocena bardzo dobra ‒ od 13 do 15 punktów;

2) w zakresie kompetencji społecznych:

a) ocena negatywna ‒ od 1 do 4,9 punktów,

b) ocena dostateczna ‒ od 5 do 8,9 punktów,

c) ocena dobra ‒ od 9 do 12,9 punktów,

d) ocena bardzo dobra ‒ od 13 do 15 punktów.

przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu wynosi 35 minut). Test wiedzy może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. Test wiedzy uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat otrzyma minimum 8 punktów.

uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1973) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów).

sporządzenie arkusza oceny kandydata,

wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący:

przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem
do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne'' lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;

III. Etap obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny
i sprawdzający.

IV. Etap końcowy obejmujący ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowie właściwemu do spraw wewnętrznych;
w ramach ustalenia zdolności psychicznej do służby badania psychologiczne mogą być wykonywane przez podmioty określone w art. 110 ust. 1a.

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) – 30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – 30 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie ul. J. Piłsudskiego 3.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz OISW w Olsztynie,
e-mail: iod_oisw_olsztyn@sw.gov.pl, tel. 89 524 87 24.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej