Wrocław, dn. 27 maja 2022 r.


 

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO WE WROCŁAWIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ASYSTENT SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na etacie cywilnym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.

3. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;

- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742);

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.


 

4. Wymagania stawiane kandydatom:

Wymagane jest posiadanie kwalifikacji zgodnych z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz spełnienie nw. wymogów.

- wykształcenie wyższe medyczne – specjalizacja: psychiatra;

- pełnia praw publicznych;

- posiada stałe prawo wykonywania zawodu na terenie RP;

- niekaralność;

- rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

- znajomość obsługi komputera

- dobra organizacja pracy.

 

5. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane powinny do dnia 20 czerwca 2022 roku złożyć następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do pracy;

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (do pobrania w załączeniu);

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopia świadectw pracy lub służby.


 

6. Kandydaci mogą przedłożyć inne dokumenty, w szczególności:

- potwierdzające dodatkowe umiejętności;

- opinie polecające.

 

7. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

- weryfikację złożonych dokumentów;

- rozmowę kwalifikacyjną.


 

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracodawca zastrzega możliwość wycofania oferty zatrudnienia w każdej chwili.

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO:

RODO zgoda na przetwarzanie danych do celów rekrutacji (do pobrania w załączeniu)

 

Szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać telefonicznie pod numerem: (71) 32 72 454 lub 551.

 

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: 527.5 kB
Rozmiar: 284.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej