FERS.jpg

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ŁODZI

ogłasza nabór uzupełniający do pracy na stanowisku inspektora - starszego inspektora ds. doradztwa zawodowego

(pracownik cywilny – urzędnik państwowy)

Wymiar etatu – pół etatu

Liczba stanowisk pracy – 2 -3

Umowa o pracę – umowa na czas określony, na czas realizacji przez Służbę Więzienną projektu systemowego „Kompleksowe działania szkoleniowo aktywizacyjne mające na celu przygotowanie osób odbywających karę pozbawienia wolności do skutecznego powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Przewidywany termin zatrudnienia: maj - czerwiec 2024 r.

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Karny we Włocławku, Zakład Karny w Kluczborku, Zakład Karny w Sieradzu.

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1683 z późn. zm.) pracę w Służbie Więziennej może podjąć osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.),

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań w charakterze doradcy zawodowego, preferowane kierunki studiów: pedagogika, psychologia, praca socjalna, inne;

 • W przypadku wykształcenia wyższego na kierunku innym niż wspomniane powyżej, ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego;

 • Przynajmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego;

 • Znajomość problematyki rynku pracy oraz wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego;

 • Znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023, poz. 735 z późn. zm.) oraz aktów normatywnych tej ustawy oraz wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego;

 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy;

 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (w szczególności przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektów współfinansowanych ze środków unijnych w strukturach instytucji budżetowych sfery finansów publicznych),

 • znajomość uregulowań prawnych i wytycznych dotyczących realizacji FERS 2021-2027.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy będzie obejmował w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie realizacji projektu,

 • bieżąca obsługa administracyjna projektu,

 • promowanie możliwości udziału w projekcje;

 • rekrutacja do udziału w projekcie;

 • realizacja zajęć indywidualnych i grupowych;

 • opracowywanie indywidualnych planów działania;

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi,

 2. curriculum vitae,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, świadectwa służby, zaświadczenia o odbytych stażach),

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (od szkoły ponadgimnazjalnej), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Sposób złożenia dokumentów:

 • bezpośrednio w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, ul. Smutna 21, w godzinach 8:00 – 18:00;

 • przesłanie na adres inspektoratu (91-729 Łódź, ul. Smutna 21)

w terminie do dnia 2 maja 2024 r. (liczy się data wpływu dokumentów do inspektoratu).

Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy FERS”. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie zwracamy złożonych dokumentów

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowych informacji w zakresie naboru udziela Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi – mjr Marcin Pielas (tel. 042 675 00 38).

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej