Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie

 

 1. Liczba i nazwa stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Służbie Więziennej, ze wskazaniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności, miejsca pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby

 

Stanowisko / dział służby

Przewidywana liczba stanowisk

Rozkład czasu służby

Jednostka SW / Miejsce pełnienia służby

Młodszy psycholog

10

Jednozmianowy: przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku

Jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego:

ZK Biała Podlaska

ZK Chełm

ZK Hrubieszów

AŚ Krasnystaw

AŚ Lublin

ZK Opole Lubelskie

AŚ Radom

ZK Włodawa

ZK Zamość

ZK Żytkowice

 

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

- wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 900,00 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i od 4 700,00 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby – wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego po 25 latach służby, to 60% pobieranego średniego uposażenia z 10 kolejnych kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza i wzrasta o 3% za każdy dalszy rok służby.

- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni,
po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego.

- nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 570 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

- raz w roku wypłatę  równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

- dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;

- zwrot kosztów dojazdu do służby;

- rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

- zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 570 zł netto;

- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

- comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

UWAGA

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w kilku jednostkach organizacyjnych, kandydat składa jeden komplet dokumentów w wybranej przez siebie jednostce, wskazując jednocześnie w podaniu (załącznik nr 1) jednostki w których chciałby pełnić służbę

 

PREFERENCJE W ZAKRESIE POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA:

Wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia
lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o SW - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJĘTNOŚCI są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

 

 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. korzystająca z pełni praw publicznych;
 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 1. Wymagania dodatkowe na stanowisku

Kandydat winien legitymować się wykształceniem wyższym w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończeniem studiów I i II stopnia na kierunku psychologia.

 1. Miejsce i termin przyjmowania wymaganych dokumentów

Dokumenty można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych, w terminie
do 5 września 2023 r.

W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

 1. Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21 – 500 Biała Podlaska,
 2. Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22 – 100 Chełm,
 3. Zakład Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22 – 500 Hrubieszów,
 4. Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22 – 300 Krasnystaw,
 5. Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20 – 482 Lublin,
 6. Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24 – 300 Opole Lubelskie,
 7. Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26 – 600 Radom,
 8. Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22 – 200 Włodawa,
 9. Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22 – 400 Zamość,
 10. Zakład Karny w Żytkowicach, Brzustów 62, 26 – 930 Garbatka – Letnisko.

 

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem stanowiska służbowego, działu Służby Więziennej i jednostki, w której się ubiega się o pełnienie służby (załącznik nr 
 2. wypełnioną ankietę personalną (załącznik nr 
 3. świadectwa pracy lub służby (kopia);
 4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kopia);
 5. książeczka wojskowa – zapisane strony (kopia) – dotyczy osób posiadających taki dokument;
 6. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (dot. naboru na stanowisko młodszej pielęgniarki);
 7. oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 3);
 8. podpisane oświadczenia o: wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4) oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5) – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza niewyrażenie zgody na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej (załącznik nr 6);

 

UWAGI

 1. Kandydat zapewnia skuteczność działania numeru telefonu i poczty elektronicznej dla swojego adresu wskazanego w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie, bez względu na ich charakter, obciążają kandydata.
 2. Wszelka korespondencja  kierowana przez kandydata za pośrednictwem poczty elektronicznej winna być wysyłana z podanego w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej adresu e-mail. Korespondencja kierowana  z innych adresów będzie  pozostawiana bez rozpatrzenia.
 3. Przed otrzymaniem skierowania do pełnienia służby (po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej) kandydat składa zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o stosunku do służby wojskowej.

 

 1. Etapy postępowania wraz z podaniem ich kolejności i przebiegu:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata,

c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej
oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,

d) badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny,

e) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

f) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata,

g) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

h) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

 

2) etapu sprawdzającego obejmującego przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega
się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne'' lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,

3) etapu obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

4) etapu końcowego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby
w Służbie Więziennej.

 

Podczas ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ ocenie podlegają:

1) kompetencje personalne kandydata - w zakresie od 1 do 15 punktów;

2) kompetencje społeczne kandydata - w zakresie od 1 do 15 punktów.

Średnia liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej możliwych do uzyskania wynosi:

1) w zakresie kompetencji personalnych:

a) ocena negatywna ‒ od 1 do 4,9 punktów,

b) ocena dostateczna ‒ od 5 do 8,9 punktów,

c) ocena dobra ‒ od 9 do 12,9 punktów,

d) ocena bardzo dobra ‒ od 13 do 15 punktów;

2) w zakresie kompetencji społecznych:

a) ocena negatywna ‒ od 1 do 4,9 punktów,

b) ocena dostateczna ‒ od 5 do 8,9 punktów,

c) ocena dobra ‒ od 9 do 12,9 punktów,

d) ocena bardzo dobra ‒ od 13 do 15 punktów

 

TEST WIEDZY składa się z 30 pytań i trwa 35 minut. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu. Test wiedzy uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat otrzyma minimum 8 punktów.

 

POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ogólnej ocenia się na podstawie wyników przeprowadzonych prób sprawnościowych:

1) moc (skoczność) − skok w dal z miejsca;

2) siła − rzut piłką lekarską 2 kg przodem;

3) gibkość − skłon tułowia w przód (postawa stojąca);

4) zwinność − bieg zygzakiem w prostokącie 3 × 5 m;

5) szybkość: bieg wahadłowy 10 × 10 − mężczyźni, bieg wahadłowy 6 × 10 – kobiety.

Liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi:

1) ocena negatywna - 0 punktów;

2) ocena przeciętna - 5 punktów;

3) ocena dostateczna - 10 punktów;

4) ocena dobra - 15 punktów;

5) ocena bardzo dobra - 20 punktów;

6) ocena wysoka - 25 punktów;

7) ocena bardzo wysoka - 30 punktów.

 

 1. Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania;

Informacje dotyczące postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 81 710 45 71; 81 710 45 87; 81 710-45-98; 510 716 186.

Informację dotyczące postepowania kwalifikacyjnego przekazywane będą na podany przez kandydata nr telefonu za pomocą wiadomości sms lub adres poczty elektronicznej.

 

 1. Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji (2 lata), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

1.            Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Południowej 5, 20 – 482 Lublin, email: oisw_lublin@sw.gov.pl, tel. 081 710 45 61. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.            Inspektorem danych osobowych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, e-mail: iod_oisw_lublin@sw.gov.pl, tel. 081 710 45 76.

3.            Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. art. 24b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4.            Podanie danych jest niezbędne do poddania Pani/Pana postępowaniu kwalifikacyjnemu. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie to skutkowało odmową poddania Pani/Pana postępowaniu kwalifikacyjnemu. 

6.            Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. o Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

7.            Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.            Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi Służby Więziennej.

 

 

Liczba załączników: 6

 1. Podanie o przyjęcie do służby.
 2. Ankieta personalna.
 3. Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej