Warszawa, dn.  29 maja 2024 r

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

inspektor/starszy specjalista  –  doradca zawodowy w zakresie realizacji projektu pn. „Kompleksowe działania szkoleniowo aktywizacyjne mające na celu przygotowanie osób odbywających karę pozbawienia wolności do skutecznego powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2021-2027 FERS)

 

  Pracodawcą osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie:`

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej  ul. Wiśniowa 50; 02 -520 Warszawa

- planowana liczba przyjęć  1 etat w ramach umowy o pracę;

 

Wynagrodzenie brutto: ok. 9 000 zł w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy będzie obejmował w szczególności:

 • działania związane z aktywizacją  osadzonych,
 • realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osadzonych,
 • opracowywanie planów indywidualnego rozwoju zawodowego,
 • prowadzenie zajęć pozwalających na nabycie kompetencji miękkich, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

 

 

Planowany termin zatrudnienia:

 • III kwartał 2024 roku – na czas realizacji projektu tj. do 31.12.2028 r.

 

Pracownikiem  w Służbie Więziennej może być osoba, która:

 

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko  niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zatrudnienia na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom  na stanowisku inspektor/ starszy specjalista:

 •  dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II  stopnia na kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań w charakterze doradcy zawodowego, preferowane kierunki studiów: pedagogika, psychologia, praca socjalna, itp.
 • w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku innym niż wspomniany wyżej, ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • znajomość problematyki rynku pracy oraz zakresu poradnictwa zawodowego,
 • znajomość  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy oraz wiedza z zakresu przepisów prawa pracy normujących zasady poradnictwa zawodowego
 • znajomość podstaw prawa pracy,
 • znajomość  obowiązujących procedur administracyjnych
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania,
 •  rzetelność i terminowość;
 • samodzielność;
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność.

 

 

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia procedury rekrutacyjnej:

 • podanie o pracę,
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia (załącznik nr 1),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

 

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

 

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 czerwca 2024 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 – 16.00) lub drogą pocztową  (liczy się data wpływu
do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie) z adnotacją „nabór FERS – doradca zawodowy” oraz pocztą elektroniczną na adres e- mail oisw_warszawa@sw.gov.pl

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50 w Warszawie lub pod numerami telefonów:
(22) 6408260, (22) 6408295, (22) 6408259.

 

 

 

DYREKTOR  OKRĘGOWY

Służby Więziennej w Warszawie

/-/ płk Zbigniew Brzostek

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 (tel. 22 640 82 51).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl, tel. 22 640 82 86.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

 

 

Kwestionariusz_osobowy_dla_kandydata Rozmiar: 182.3 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej