Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników naboru na wolne stanowisko pracy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Jako administrator Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego, przedstawiam informacje dotyczące przetwarzania przez Zakład Karny w Czerwonym Borze(dalej ZK w Czerwonym Borze) Państwa danych osobowych.

Co oznacza skrót RODO

Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych zgromadzonych w ramach naboru jest Dyrektor ZK w Czerwonym Borze, adres: 18-400 Łomża, Czerwony Bór 2.

Kim jest inspektor ochrony danych w i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować: osobiście w siedzibie ZK w czerwonym Borze, listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, 18-400 Łomża, Czerwony Bór 2, pocztą elektroniczną pisząc na adres: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, telefonicznie dzwoniąc na nr: 86 215 35 83.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Ustawie o Służbie Więziennej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania kwalifikacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Państwa dane osobowe

W ZK w Czerwonym Borze Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit c RODO,

Art. 6 ust. 1 lit a RODO,

Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Rozdziału 5 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1427 z późn. zm.),

Informacja dotycząca odbiorców Państwa danych osobowych

Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe

Państwa dane zgromadzone w ramach postępowania kwalifikacyjnego będą przechowywane przez czas związany z naborem na wolne stanowisko pracy oraz przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych oraz prawo do niepodlegania profilowaniu, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych możecie Państwo złożyć osobiście w godzinach urzędowania ZK w Czerwonym Borze, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK w czerwonym Borze.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych związanych z procesem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób mogą Państwo zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych został uruchomiony specjalny adres poczty elektronicznej: incydent_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, na który możecie Państwo zgłaszać wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jak również wszelkie zauważone incydenty mające wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w ZK w Czerwonym Borze.

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można również zgłaszać osobiście w godzinach urzędowania ZK w Czerwonym Borze, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK w Czerwonym Borze.

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej