Konkurs na stanowisko Kierownika (Dyrektora) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź ogłasza konkurs na stanowisko:

Stanowisko objęte konkursem: Kierownik (Dyrektor) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi. Zakres czynności obejmujący w szczególności obowiązki na wskazanym stanowisku, stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowego ogłoszenia.

Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izba Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mieści się w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 54, kod pocztowy 91-61 Zadania podmiotu leczniczego realizowane są w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/5, kod pocztowy: 93 – 161.

Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych: Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego. Materiały udostępnione są nieodpłatnie w siedzibie ogłaszającego, w godzinach urzędowania: 7:30 do 15:30 lub na stronie internetowej: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi

Wymagane kwalifikacje kandydata: Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje zgodne z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 z późn. zm.) oraz spełniające poniższe kryteria:

Ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

Daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

Daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

Posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku;

Posiada wykształcenia wyższe: tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty.

Posiada stałe prawo wykonywania zawodu na terenie RP oraz jest zarejestrowana we właściwej Izbie lekarskiej;

Wymagania dodatkowe:

Znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych;

Znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających związek z realizacją obowiązków na wskazanym stanowisku;

Znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem dostępności i jakości udzielania świadczeń;

Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, wraz z wypełnionym kwestionariuszem (załącznik nr 1);

Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, tj. dotyczące posiadanego wykształcenia oraz dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu – oryginały do wglądu Komisji konkursowej na posiedzeniu;

Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;

Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;

Oświadczenie kandydata, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego (załącznik nr 2).

Kopie dokumentów wskazanych w pkt e, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę podmiotu ogłaszającego konkurs lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Podstawa zatrudnienia na stanowisku Kierownika (Dyrektora) podmiotu leczniczego: Z kandydatem wybranym przez Komisję konkursową zostanie zawarta umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku Kierownika (Dyrektora) podmiotu leczniczego podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.). i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2281).

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów: Podanie wraz z dokumentacją połączoną w jedną całość należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność w terminie 14 dni (tj. 06 maja 2024 roku) od dnia opublikowania ogłoszenia. Pod adresem: Zakład Karny Nr 1 w Łodzi ul. Beskidzka 54, kod pocztowy 91-612 Łódź. Na kopercie/opakowaniu kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefony kontaktowego wraz z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Kancelarii jednostki).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Od dnia 7 maja 2024 r., o terminie i miejscu postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie podlegają uzupełnieniu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Justyna Domińczyk – kierownik działu kadrowo – organizacyjnego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, tel. (42) 675 04 17, e-mail: justyna.dominczyk@sw.gov.pl

Załączniki dostępne:

1.Kwestionariusz

2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych + klauzura informacyjna

3.Wzór zakresu czynności

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej