OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko

lekarza – rehabilitant Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu szpitala

Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi – pracownik cywilny w wymiarze 0,5 etatu

Wymagania stawiane kandydatom:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Kandydat zainteresowany pracą w Służbie Więziennej składa w terminie do dnia 26.04.2024 r. następujące dokumenty:

- CV, podanie o przyjęcie do pracy, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

Miejsce składania ofert:


Oferty można składać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi przy ul. Beskidzka 54, dział kadr, pocztą na adres: Zakład Karny nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54,
91-612 Łódź lub pocztą elektroniczną: dk_1_lodz@sw.gov.pl (dokumenty, które wpłyną do jednostki po dniu 24.01.2024 roku nie będą rozpatrywane).

Informacji na temat oferty zatrudnienia na w/w stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu: (042) 675 06 13.

Do oferty należy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi przez Dyrektora ZK Nr 1 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).”

Ponadto informuję ,że:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor ZK Nr 1 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź, e-mail: zk_1_lodz@sw.gov.pl, tel. 42 675 04 15. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod_zk1_lodz@sw.gov.pl, tel.42 675 07 27. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”.

„Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zakład opieki zdrowotnej”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej