DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W OLSZTYNIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU

Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM Nr 5/2023 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE

PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE

Planowane terminy przyjęć kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2023 roku zostały ustalone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

I. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRE JEST PROWADZONY NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/RZ – MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

-Zakład Karny w Dublinach – 1 etat;

-Zakład Karny w Kamińsku – 2 etaty.

Wykształcenie co najmniej średnie/wyższe kierunkowe, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, służba w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

-Zakład Karny w Iławie – 1 etat;

-Zakład Karny w Kamińsku – 3 etaty.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku „psychologia”, mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej.

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO

-Areszt Śledczy w Elblągu – 2 etaty (w tym: 1 – OZ Braniewo).

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku „psychologia”. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień albo rozpoczęty proces certyfikacji – wymóg niezbędny;
mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej.

MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

-Zakład Karny w Kamińsku – 1 etat;

-Areszt Śledczy w Olsztynie – 1 etat;

-Areszt Śledczy w Elblągu (OZ Braniewo) – 1 etat;

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe (licencjat inżynier, magister), preferowany kierunek: elektroniczny, informatyczny, elektrotechniczny, telekomunikacyjny lub pochodny. Preferowane umiejętności w zakresie: administrowania systemami łączności i zabezpieczeń, programowania central alarmowych firmy Satel, doświadczenie w instalacjach alarmowych i domofonowych.

OFERUJEMY:

- stałą pracę,

- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,

- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,

- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,

- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,

- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,

- dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem stanowiska, na które aplikujemy; oraz podanie swojego ADRESU E-MAIL do kontaktu – proszę wpisywać czytelnie!.

2) wypełnioną PISMEM DRUKOWANYM ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);

UWAGA – obowiązuje WYDRUK DWUSTRONNY, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie., jak również nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniane jest w dniu przyjęcia do służby.

3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

5) zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji właściwego dla miejsca zamieszkania
(dawne WKU) o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;

7) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesyłać do dnia 17 kwietnia 2023 r.:

za pośrednictwem poczty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (liczy się data wpływu), na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Aleja Józefa Piłsudskiego 3,

10-575 Olsztyn

z dopiskiem: „Nabór Nr 5/2023”

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 17.04.2023r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych województwa podlaskiego, poszczególne etapy kwalifikacyjne odbędą się na terenie tego województwa.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA/SKŁADANIA DOKUMENTÓW BEZPOŚREDNIO
DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ WAKATY.

Szczegółowe informacje nt. danego stanowiska, można uzyskać telefonicznie
w komórkach kadrowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozpoczęta procedura kwalifikacyjna.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować: na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyHYPERLINK "mailto:nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl"n@sw.gov.pl lub pod nr telefonu: 665 772 280, (89) 5248750/78
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 ).

Informacje w sprawie terminów oraz przebiegu postępowania kwalifikacyjnego będą kandydatom przesyłane wyłącznie na adres e-mail - podany w podaniu o przyjęcie do służby w SW.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie ul. J. Piłsudskiego 3.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz OISW w Olsztynie,
e-mail: iod_oisw_olsztyn@sw.gov.pl, tel. 89 524 87 24.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej