Warszawa, dn. 28 maja 2024 r.

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

strażnik działu ochrony – w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock:

- planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób;

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

- wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 5 270 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia
oraz 4 900 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej: 5 800 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 5 400 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;

- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

- dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym;

- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni,
po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego;

- nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 5 270 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

- raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

- dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 500 zł netto na osobę;

- zwrot kosztów dojazdu do służby;

- rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

- zasiłku na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia;

- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

- comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

Ponadto w II połowie 2025 roku przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce zostanie oddana do użytkowania inwestycja w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2022-2025 – przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych SW – „Funkcjonariusz Pro”.
W budynku znajdować się będzie 100 kwater tymczasowych przeznaczeniem dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy nie posiadających własnej nieruchomości w miejscu pełnienia służby, bądź miejscowości pobliskiej.

Planowany termin przyjęcia do służby:

III – IV kwartał 2024

Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

posiadająca obywatelstwo polskie;

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

korzystająca z pełni praw publicznych;

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;

wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);

kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

wypełniona ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej:

kserokopia książeczki wojskowej – z zapisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.;

zgoda kandydata na sprawdzenie posiadanego wykształcenia;

zgoda na przetwarzanie danych RODO;

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na poniższy adres:

rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Ul. Wiśniowa 50

02 -520 Warszawa

LUB BEZŚPOŚREDNIO SKŁADAĆ DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W KTÓRYCH AKTUALNIE PROWADZONY JEST NABÓR NA OKREŚLONE STANOWISKO SŁUŻBOWE

z adnotacją „Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony”.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 11 czerwca 2024 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

etapu wstępnego obejmującego:

ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na dział służby i stanowisko służbowe;

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); ROZMOWY KWALIFIKACYJNE W PRZYPADKU ZAISTNIAŁEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE;

przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO;

badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny;

uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;

przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów); INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANIA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM;

sporządzenie arkusza oceny kandydata;

wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, mając na względzie potrzeby etatowe służby oraz dotychczasowe wyniki uzyskane w trakcie etapu wstępnego;

etapu sprawdzającego obejmującego:

przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne'' lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;

etapu obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

etapu końcowego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby
w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 lub lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych.
 

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny)- 15 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 30 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;

posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;

posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego
– 8 punktów;

posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;

posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, Płock,
nr tel. 504 343 882; 24 262 02 27,

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50
nr tel. 695 886 606; 22 640 82 73, 22 640 82 63, 22 640 82 60, 22 640 82 59.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1683) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1631 z późn. zm.).

Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

art. 38 - 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631 z późn. zm.).

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podpisał:

ZASTĘPCA DYREKTORA OKRĘGOWEGO

Służby Więziennej w Warszawie

/-/ ppłk Piotr Kosewski

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 (tel. 22 640 82 51).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl, tel. 22 640 82 51.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Dokument do wypełnienia w procesie rekrutacji Rozmiar: 10.9 kB
Dokument do wypełnienia w procesie rekrutacji Rozmiar: 12.3 kB
Dokument do wypełnienia w procesie rekrutacji Rozmiar: 13.0 kB
Dokument do wypełnienia w procesie rekrutacji Rozmiar: 12.8 kB
Dokument do wypełnienia w ramach naboru Rozmiar: 40.3 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej