12 czerwca 2024 r.

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE 

zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

 

młodszy psycholog działu penitencjarnego – w następujących jednostkach organizacyjnych:

 

Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07 – 411 Rzekuń:

- planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;

 

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

- wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 6 050 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia 

oraz  5 580 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. 

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły chorążych wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej: 6 700 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 6 100 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;

- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby; 

- dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym; 

- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni, 

po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego;

- nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 6 000 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

- raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

- dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 500 zł netto na osobę; 

- zwrot kosztów dojazdu do służby;

- rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

- zasiłku na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia;

- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto; 

- comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

Ponadto w II połowie 2025 roku przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce zostanie oddana do użytkowania inwestycja w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025 – przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych SW – „Funkcjonariusz Pro”. 

W budynku znajdować się będzie 100 kwater tymczasowych przeznaczeniem dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy nie posiadających własnej nieruchomości w miejscu pełnienia służby, bądź miejscowości pobliskiej.

 

Planowany termin przyjęcia do służby: 

 • III - IV kwartał 2024

 

Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia 
 • doświadczenie w zakresie diagnostyki psychologicznej

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby); 
 • wypełniona ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej:
 • kserokopia książeczki wojskowej – z zapisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.;
 • zgoda kandydata na sprawdzenie posiadanego wykształcenia;
 • zgoda na przetwarzanie danych RODO;

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 25 czerwca 2024 r. drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na poniższy adres:

 

 1. rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl
 2. Okręgowy Inspektorat Służby WięziennejUl. Wiśniowa 50-520 Warszawa
 3. LUB BEZŚPOŚREDNIO SKŁADAĆ DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W KTÓRYCH AKTUALNIE PROWADZONY JEST NABÓR NA OKREŚLONE STANOWISKO SŁUŻBOWE

 z adnotacją „Nabór na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego”.

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 25 czerwca 2024 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. etapu wstępnego obejmującego:

 • ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na dział służby i stanowisko służbowe;
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); ROZMOWY KWALIFIKACYJNE W PRZYPADKU ZAISTNIAŁEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE;
 • przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO;
 • badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny;
 • uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów); INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANIA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM;
 • sporządzenie arkusza oceny kandydata;
 • wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, mając na względzie potrzeby etatowe służby oraz dotychczasowe wyniki uzyskane w trakcie etapu wstępnego;

2.etapu sprawdzającego obejmującego:

 przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne'' lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;

3. etapu obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

4. etapu końcowego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby 

w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 lub lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych.

 

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku psychologii  - 20 punktów;

 

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

 

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

1) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

 

Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07 – 411 Rzekuń, nr tel. (+48) 512 – 662 – 714; (29) 764-89-20, (29) 764-89-21;

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50

nr tel. 695 886 606; 22 640 82 73, 22 640 82 63, 22 640 82 60, 22 640 82 59.

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1683) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 

1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1631 z późn. zm.).

 

 

Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 

 • art. 38 - 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631 z późn. zm.).

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Podpisał:

 

DYREKTOR OKRĘGOWY

Służby Więziennej w Warszawie

 

/-/ płk Zbigniew Brzostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 (tel. 22 640 82 51).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl, tel. 22 640 82 51.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej