Siedlce, dnia 19 kwietnia 2024 r.

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO  W SIEDLCACH

zatrudni osobę na samodzielne stanowisko pracy - Audytor Wewnętrzny

w charakterze pracownika cywilnego na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania niezbędne (formalne) :

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe
 5. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków;
 6. posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association  of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie                                     z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie określonych zadań audytowych (zapewniających i doradczych oraz czynności sprawdzających);
 2. uzgodnienie zadań audytowych do przeprowadzenia do końca roku 2024 określonych w planie audytu na rok 2024;
 3. zrealizowanie uzgodnionych zadań audytowych za rok 2024 i monitorowanie realizacji wydanych zaleceń;
 4. opracowywanie planu audytu wewnętrznego jednostki na kolejne lata oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego jednostki  w kolejnych latach;
 5. badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
 6. opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce;
 7. zidentyfikowanie obszarów ryzyka i sporządzenie analizy ryzyka;
 8. przeprowadzanie rocznej samooceny funkcjonowania audytu wewnętrznego za 2024 r. i lata kolejne i sporządzenie raportów z tej samooceny;
 9. prowadzenie dokumentacji w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach;
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, świadectwa służby, zaświadczenia o odbytych stażach);
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o dostarczenie dokumentacji osobiście lub drogą pocztową do dnia 15 maja 2024 roku na adres:

     Zakład Karny w Siedlcach

     ul. Piłsudskiego 47

     08-110 Siedlce

 

 

Wszelkich informacji dotyczących zatrudnienia udziela dział organizacyjno-prawny i kadr Zakładu Karnego w Siedlcach pod numerami telefonów 25 785 13 07, 25 785 13 22.

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Podpisał:

 

Dyrektor

Zakładu Karnego w Siedlcach

/-/ ppłk Cezary Bujak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej