Liczba osób przewidywana do przyjęcia: min. 1

Wielkość etatu: 0,64 etatu

Charakter pracy: praca na stanowisku psychologa działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym we Włodawie.

 

 

Wymagania zgodne z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1683 z późn. zm.) - w Służbie Więziennej może pracować osoba, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756);

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do pracy, zdjęcie i życiorys (cv),

kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin składania dokumentów o przyjęcie upływa z dniem 6 marca 2024 roku (liczy się data wpływu do jednostki).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (082) 572-68-15 od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Oferty należy składać osobiście lub na adres:

Zakład Karny we Włodawie

ul. Żołnierzy WiN 19

22-200 Włodawa

 

Dodatkowe informacje:

Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy
w Zakładzie Karnym we Włodawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej