INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ZAKŁADU KARNEGO W JASTRZĘBIU-ZDOJU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlament Europeiskiego I Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

44-268, Jastrzębie-Zdrój,

ul. C.K. Norwida 23
tel. 32 475 92 30

e-mail: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

chor. Mirosława Szparaga

                                     44-268 Jastrzębie-Zdrój                                     

ul. C.K. Norwida 23
tel. 32 475 92 30

e-mail: miroslawa.szparaga@sw.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1 oraz art 6 ust. 1, pkt c RODO i wyłącznie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym m.in. art. 23 RODO oraz art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Niepodanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało niewpuszczeniem na teren Zakładu Karnego w Jastrzębiu -Zdroju.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych instytucji.

 

 

                                                                    MONITORING WIZYJNY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. .K. Norwida 23

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem

 telefonu :32 4759230lub pod adresem e-mail: miroslawa.szparaga@sw.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 7 dni, a następnie automatycznie kasowane, chyba  że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrań z monitoringu przez okres dłuższy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.

Monitoringiem objęte jest:

Teren zewnętrzny, tj. chodniki, ulice, parkingi w otoczeniu zakładu karnego,

Wejścia na teren zakładu karnego,

Teren wewnętrzny, tj. chodniki, pasy ochronne, drogi wewnętrzne ,

Sale widzeń, korytarze pawilonów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

44-268 Jastrzębie-Zdrój

  • ul. C.K. Norwida 23
    tel. 32 475 92 30

e-mail: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

chor. Mirosława Szparaga

44-268 Jastrzębie-Zdrój

ul. C.K. Norwida 23
tel. 32 475 92 30

e-mail:miroslawa.szparaga@sw.gov.pl

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej