Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Katowicach pełni:

st. szer. Marlena Czyżycka

tel: 32 208-44-95

email: iod_as_katowice@sw.gov.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Mikołowska 10A, kod pocztowy 40-957,
tel. 32 208-44-02 e-mail: as_katowice@sw.gov.pl,

    

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Areszcie Śledczym w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Mikołowska 10A, kod pocztowy 40-957,
tel. 32 208-44-95     e-mail:  iod_as_katowice@sw.gov.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f  oraz art 6 ust. 1, pkt c-d RODO i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie  działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Niepodanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało niewpuszczeniem na teren Aresztu Śledczego w Katowicach.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej  oraz  innych ustawowo uprawnionych instytucji.  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej