W związku z programem „Praca dla więźniów” zapraszamy wszystkich interesantów do podjęcia współpracy z Aresztem Śledczym w Katowicach w zakresie zatrudniania osadzonych.

O programie:
Program "Praca dla więźniów" oparty jest na trzech filarach i dotyczy:

- budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych,
- rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako ryczałt dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Dziś przedsiębiorca zatrudniający osadzonego odpłatnie może uzyskać zwrot w formie ryczałtu w wysokości 20% wynagrodzenia skazanego brutto (zgodnie z projektem zmian przedsiębiorcom przysługiwać będzie ryczałt wzrośnie do 35%),
- przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w formie nieoprocentowanej pożyczki, bezzwrotnej dotacji (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53),

Korzyści dla przedsiębiorców:
- skazany zatrudniany jest na podstawie skierowania do pracy; nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP. Umowę o zatrudnieniu skazanych podpisuje pracodawca z dyrektorem jednostki penitencjarnej;
- osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, bez względu na przyczyny nieobecności w pracy
- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
- zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
- osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim
- możliwość szkolenia skazanych w pożądanych przez przedsiębiorcę zawodach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Oferta skierowana dla przedsiębiorców

ZATRUDNIENIE – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Zgodnie z art. 121§ 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazanego można zatrudnić na podstawie skierowania do pracy, a „wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę…” -art.123§2- (decyzja dyrektora jednostki), eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów kodeksu pracy (oprócz działu X- przepisy BHP, oraz działu VI- czas pracy) pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

Istnieje również możliwość stosowania innych formy zatrudnienia osadzonych np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, itp., ale najkorzystniejsza wydaje się forma zatrudniania na podstawie umowy z Dyrektorem jednostki na podstawie skierowania osadzonych do pracy.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną forma resocjalizacji. Kontrahenci zatrudniający skazanych podkreślają ich duże zaangażowanie w wykonywana pracę.

Korzyści w przypadku podpisania umowy o skierowaniu osadzonych do pracy:
Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, składka ZUS ( obowiązuje: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie odprowadza się składki zdrowotnej), pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy - z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności. Niewątpliwie dodatkową korzyścią dla pracodawców jest możliwość ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.

Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53). Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem: http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx

Pracodawca zapewnia:
- szkolenie BHP,
- badania lekarskie – w ramach umowy możliwość odpłatnego zlecenia przeprowadzania badań przez areszt,
- odzież roboczą.

Przepisy regulujący zatrudnienie osadzonych:
- Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 665 z póź.zm.)
- Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997r.,
- Kodeks prac w części - dział VI – czas pracy i X oraz bezpieczeństwo i higiena pracy,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

W przypadku zainteresowania ofertą Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach należy nawiązać kontakt z inspektorem do spraw zatrudnienia skazanych w celu omówienia zasad współpracy pod nr tel: (32) 2084419 lub (32) 2084487, fax. (32)2515466 lub przesłanie informacji na podany e-mail: as_katowice@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej