Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku 
                                                                            z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 

Szanowni Państwo!
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora: 


administratorem w Areszcie  Śledczym w Jeleniej Górze jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra.

  • telefon: +48 75 75 40 340,
  • e-mail: as_jelenia_gora@sw.gov.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

  • mjr Marta Zalewska,
  • ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra,
  • telefon: +75 75 40 356,
  • e-mail: iod_jelenia_gora@sw.gov.pl.

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:


Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:


Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych. 


Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, 
  • prawo do żądania sprostowania,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej