Widzenia będą odbywały się w dniach oraz godzinach ustalonych w porządku wewnętrznym:

1. Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w 1-szą i 3-cią sobotę miesiąca w turach I i II oraz w piątki.

2. Widzenia dla osób skazanych odbywają się w 1-szą i 3-cią sobotę miesiąca w turze III oraz

w czwartki i niedziele.

3. W dniach 1 stycznia, 1 maja, 1 listopada i 25 grudnia nie ma widzeń i biuro przepustek jest nieczynne.

Widzenia będą realizowane turami w następujących godzinach:


I - tura godz. 9.30-10.30

II - tura godz.12.00-13.00

III - tura godz.14.30-15.30

W celu dopełnienia wszystkich formalności związanych z udzieleniem widzenia, należy zgłosić się do biuro przepustek półtorej godziny wcześniej.

Ustalenie dnia i godziny widzenia wymaga telefonicznego umówienia pod numerem:
691 350 536, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_as_krakow@sw.gov.pl., w dni robocze w godzinach od 9:00–14:00.

Czas trwania widzenia, dopuszczalna liczba osób biorących udział w widzeniu, prawo do dodatkowego widzenia w przypadku widzeń z dzieckiem, sposób udzielania widzeń, zezwolenie na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających oraz powody umożliwiające przerwanie lub zakończenie widzenia przed czasem precyzuje art. 105a kodeksu karnego wykonawczego.

Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w obowiązujących przepisach dla danego typu zakładu karnego (zgodnie z posiadaną podgrupą klasyfikacyjną).

E-paczka

 1. Należy pobrać i wydrukować druk zamówienia na paczkę.
 2. Druk należy wypełnić na podstawie wykazu dostępnych artykułów.
 3. Wypełniony druk wraz z kopią dowodu opłacenia zamówienia należy wysłać do punktu sprzedaży ( adres do wysyłki: Kraków ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków ) bądź dostarczyć osobiście w trakcie widzenia (w takim przypadku istnieje możliwość opłacenia zamówienia w trakcie jego składania).

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015 r., nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informujemy, co następuje. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Aresztu Śledczego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może też być złożone przez osobę najbliższą.

ZASADY DORĘCZANIA PACZEK INNYCH NIŻ ŻYWNOŚCIOWE

1. Paczki do osadzonych mogą być doręczane za pośrednictwem uprawnionego organu a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Każdą paczkę niezależnie od sposobu jej doręczenia dostarcza się w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem lub wysypaniem się zawartości. Na opakowaniu paczki, w widocznym miejscu, umieszcza się czytelnie zapisane imię i nazwisko odbiorcy oraz imię, nazwisko i adres nadawcy, a wewnątrz paczki spis jej zawartości. W paczkach z zewnątrz nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe oraz artykuły tytoniowe. Zawartość paczki dostarczonej bezpośrednio do jednostki, sprawdzana jest w obecności osoby dostarczającej.

2. Podstawą przyjęcia paczki dla osadzonego jest dołączenie do niej naklejonego na zewnątrz opakowania stosownego zezwolenia, tj. odpowiednio:

a) zezwolenia na paczkę higieniczną, odzieżową

b) zezwolenia na sprzęt audiowizualny lub inny,

c) innego indywidualnego zezwolenia lub ulgi.

3. Zgodę na nadesłanie w/w przesyłek wydaje Dyrektor jednostki na pisemną prośbę osadzonego.

4. W przypadku doręczenia paczki z zewnątrz zawierającej przedmioty niedozwolone lub na których przesłanie osadzony nie uzyskał zgody lub nie posiadał stosownego zezwolenia paczka nie będzie przyjmowana, a nadesłana - odsyłana w całości do nadawcy na koszt osadzonego.

5. Osadzony powinien poinformować nadawców kierowanych do niego paczek o ukaraniu go karą dyscyplinarną skutkującą pozbawieniem go możliwości ich otrzymywania, a także o konieczności ścisłego przestrzegania zasad dotyczących zawartości paczki oraz, że nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować ich zwrotem.

6. Zabrania się przesyłania lub przekazywania w paczkach:

 1. artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych,
 2. substancji łatwopalnych (np.: gaz do zapalniczek),
 3. wyrobów alkoholowych lub substancji zawierających alkohol (np.: wód kolońskich), płynu do płukania ust, toników,
 4. substancji w opakowaniach pod ciśnieniem (np.: dezodoranty, lakiery do włosów, pianki do golenia),
 5. artykułów, których kontrola jest niemożliwa bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,
 6. w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,
 7. innych środków medycznych w tym odżywek, batonów energetycznych, przedmiotów kolekcjonerskich tzw. „dopalaczy”, witamin i suplementów diety,
 8. płyt CD lub DVD z nieoryginalnymi tzw. pirackimi nagraniami, zostaną one zwrócone do nadawcy na jego koszt lub zatrzymane do czasu przeprowadzenia stosownych czynności przez administrację aresztu.

7. Wymiary zewnętrzne paczek nie mogą być większe niż 34 x 53 x 50 centymetrów.

Zamówienie na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Krakowie

Numer konta punktu sprzedaży: BGK 54 1130 1017 0020 1458 9320 0069

INFORMACJA

Z uwagi na liczne skargi dotyczące pobierania prowizji za pośredniczenie w realizacji e-paczek informujemy, że Polska Grupa Służby Więziennej  Przedsiębiorstwo Państwowe pobiera jedynie opłatę za przygotowanie paczki, której koszt wynosi 2,00 zł. Praktyka pobierania minimum 10% od wartości wpłaconej kwoty jest stosowana przez firmy zewnętrzne, które nie są związane z naszą Instytucją. Korzystanie z firm pośredniczących będzie wiąże się z dodatkowymi opłatami oraz dłuższym terminem realizacji paczki, lub może wiązać się z brakiem realizacji paczki z uwagi na niezaktualizowaną listę dostępnych produktów. Aby uniknąć powyższego, zamówienia należy składać na zasadach określonych na stronie internetowej www.igbmazovia.pl/e-paczka. Wszelkie pytania dotyczące realizacji paczek prosimy kierować na numer telefonu 22/328-61-41.

 

Ponadto informujemy, że w przypadku dokonywania wpłat na e-paczki w Zastępczej Obsłudze Kasowej, tj. pośrednika różnych banków, pośrednik ten pobiera opłatę w wysokości 1% kwoty transakcji oraz nie mniej niż 20,00 zł lub wg taryfikatora danego banku, co wpływa na pomniejszenie wartości realizowanego zamówienia przez kantynę. Dla przykładu, wpłacając w ZOK kwotę na e-paczkę w wysokości: 50,00 zł, 100,00zł lub 200,00 zł packa zostanie zrealizowana odpowiednio na kwotę: 30,00 zł, 80,00 zł, 180,00 zł.

Rozmiar: 1.1 MB
Rozmiar: 850.8 kB
Rozmiar: 93.7 kB

 

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie i jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 16.00.

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim przebywającym w jednostkach penitencjarnych, Służba Więzienna wprowadziła procedury profilaktyki i na bieżąco dostosowuje je do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuacja jest stale monitorowana.

Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach.

Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili i bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone w każdej jednostce penitencjarnej w kraju obostrzenia lub całkowity zakaz widzeń. W sytuacji zagrożenia możliwe jest wstrzymanie przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, zatrudnienia zewnętrznego oraz zajęć o charakterze zbiorowym.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

ODBIORCA: Areszt Śledczy w Krakowie
WPŁACAJĄCY: imię i nazwisko oraz adres
TYTUŁEM: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego
Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Krakowie NBP O/O Kraków
ul. Montelupich 7
31-155 Kraków
92101012700010231391200000

Informacje niezbędne do realizacji przelewów międzynarodowych

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Krakowie NBP O/O Kraków
ul. Montelupich 7
31-155 Kraków

Nazwa banku

NARODOWY BANK POLSKI ( NBP )

Kod Swift / BIC

NBPLPLPW

IBAN

PL *

*( country code before the number : PL921010………………00)

Numer rachunku

92101012700010231391200000

Rozmiar: 216.8 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej