Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Krakowie:

 • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 15:00 w siedzibie Aresztu Śledczego w Krakowie tj. Kraków ul Montelupich 7;
 • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 15:00 pod numerem telefonu: 12 630 11 00;
 • za pośrednictwem faxu pod numerem: 12 633 53 54;
 • pocztą elektroniczną pod adresem: as_krakow@sw.gov.pl;
 • za pośrednictwem strony internetowej https://sw.gov.pl jednostka/areszt-sledczy-w-krakowie;    

 

Deklaracja dostępności strony internetowej www.sw.gov.pl

Areszt Śledczego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa Areszt Śledczego w Krakowie jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Krakowie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej:  2017-01-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.
 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-06-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Aresztu Śledczego w Krakowie oraz Centrum Zarządu Służby Więziennej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie działają skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do pana Piotra Stelmacha, mailowo – piotr.stelmach@sw.gov.pl lub telefonicznie – (12) 630 11 39.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść
 • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Ewentualne skargi prosimy kierować do Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Aresztu Śledczego w Krakowie:

Areszt Śledczy w Krakowie znajduje się przy ulicy Montelupich 7, w odległości 300 m znajduje się przystanek tramwajowy Dworzec Towarowy dla linii nr 17,19,50,70,73. W pobliże Aresztu Śledczego w Krakowie można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem instytutu stomatologii UJ w strefie płatnego parkowania; w odległości około 100 m od wejścia głównego do aresztu znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami)

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Montelupich:

 • wejście administracyjne – nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku i osób niewidomych lub słabowidzących,
 • wejście główne – nie ma schodów, umożliwia wstęp osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku.

Na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym.

Obiekty na terenie Aresztu Śledczego w Krakowie są częściowo dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek administracyjno-szpitalny jest częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada parter i 3 piętra. Na parter prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku jest winda obsługująca piętra budynku Budynek posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w budynku, bez barier architektonicznych.

Aplikacje mobilne

Areszt Śledczy w Krakowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Areszt Śledczy w Krakowie jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o zakresie działalności

Areszt Śledczy w Krakowie jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1064 z późń. zm.).

Areszt Śledczy w Krakowie przeznaczony jest dla wszystkich kategorii tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet. Pojemność jednostki wynosi 648 miejsc. W budynku penitencjarnym znajduje się 153 cele mieszkalne o łącznej pojemności 621 miejsc. Szpital dysponuje obecnie pojemnością 27 miejsc w dwóch oddziałach: wieloprofilowym zachowawczym i psychiatrii sądowej.

Adres i dane kontaktowe:

Areszt Śledczy w Krakowie
ul. Montelupich 7
31–155 Kraków
email: as_krakow@sw.gov.pl, Telefon: 12 630 11 00, Fax: 12 633 53 54.

Podstawowym zadaniem Aresztu Śledczego jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, zapobieganie wzajemnej demoralizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym. Realizacji tych zadań podporządkowany jest układ organizacyjny jednostki. Oprócz typowego dla jednostek penitencjarnych podziału na piony służb, takich jak np.: dział penitencjarny, ochrony czy kwatermistrzowski, w strukturze Aresztu Śledczego w Krakowie funkcjonują również:

 • Ośrodek Diagnostyczny, w którym przeprowadzane są badania psychologiczne;
 • Oddział Psychiatrii Sądowej (27 miejsc, w tym 5 miejsc dla chorych psychicznie skazanych wymagających leczenia szpitalnego);
 • Oddział Wieloprofilowy Zachowawczy posiadający 49 łóżek, który przyjmuje również chorych z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi;
 • Pracownia rtg, usg i gastroskopii;
 • Pracownia analityczna;
 • Apteka Zakładowa - Okręgowa;

Program Metadonowy- funkcjonujący od początku 2003 r. pierwszy w polskich jednostkach penitencjarnych program leczenia substytucyjnego chorych uzależnionych od dożylnie stosowanych opiatów realizowany przy współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Zaznaczyć należy, iż wyżej wymienione komórki organizacyjne świadczą usługi nie tylko na rzecz tutejszej jednostki, ale również jednostek penitencjarnych z terenu całego inspektoratu krakowskiego, a nawet jak to ma miejsce w przypadku Oddziału Psychiatrii Sądowej, kilku województw południowej Polski.

Aresztem Śledczym w Krakowie kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie ppłk Witold Poręba.

Do zakresu działania dyrektora aresztu śledczego należy w szczególności:

 1. koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi;
 2. zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
 3. nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
 4. racjonalne wykorzystanie środków finansowych;
 5. zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;
 6. ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;
 7. realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Zadania Dyrektora Aresztu Śledczego określa art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1064 z późń. zm.).

Sposób załatwiania próśb, skarg i wniosków

Prośby, wnioski oraz skargi osób pozbawionych wolności są załatwiane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 647).

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 8.00 do 16.00.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej