Inspektor Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Krakowie

kpt. Olga Mazur

tel. 12 630 11 10

iod_krakow@sw.gov.pl;

Informacja z art. 13 RODO

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

tel. 12 63 01 100

inspektorem ochrony danych w Areszcie Śledczym w Krakowie jest por. Olga Mazur, tel. 12 630 11 10, iod_krakow@sw.gov.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

jednostki organizacyjne Służby Więziennej,

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej przypisanej do ww. postepowania, a wynikającej z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

posiada Pani/Pan:

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

jeśli dane są przetwarzane na postawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

nie przysługuje Pani/Panu:

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

INFORMACJA

z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

tel. 12 63 01 100

inspektorem ochrony danych w Areszcie Śledczym w Krakowie jest por. Olga Mazur, tel. 12 630 11 10, iod_krakow@sw.gov.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej, zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- jednostki organizacyjne Służby Więziennej,

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

Posiada Pan/Pani prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych;

- żądania dostępu do danych

- żądania sprostowania danych

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- żądania usunięcia danych osobowych

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw:

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

- ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

- ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

- ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy

- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

- ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

- ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej