Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, a nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępności to mamy obowiązek zapewnić Ci dostęp alternatywny.
 

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:
 

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;
 

b) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 

Na terenie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim istnieje możliwość poruszania się w asyście innej osoby, niezbędnej do pomocy. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Jeżeli posługujesz się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób GłuchoNiewidomych) możesz przyjść z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, każdorazowo prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania. Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Twoje żądanie powinno zawierać:
 

a) Twoje dane;
 

b) wskazanie, o którą stronę internetową, aplikacją mobilna lub dokument chodzi;
 

c) sposób kontaktu z Tobą;
 

d) formę w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.
 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Służby Więziennej Jednostka Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisów dla osób z niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań. Jednostka jest użytkownikiem strony a nie jej administratorem, zgłoszono do jednostki nadrzędnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.07.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 595-21-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście na teren jednostki Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się przy ulicy Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Wejście znajduje się na parterze, drzwi prowadzą bezpośrednio do pomieszczenia biura przepustek. Na biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Aby udać się do miejsca udzielania widzeń z osadzonymi należy przemieścić się do drzwi umiejscowionych po linii prostej z drzwiami wejściowymi. Znajduje się tam poczekalnia wraz z podjazdem oraz toaletą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. do pawilonu administracji przyległego do pawilonów mieszkalnych, znajduje się tam jeden stopień i podjazd dla osób. Na terenie aresztu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Przed Aresztem Śledczym w OStrowie Wielkopolskim znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.  Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób GłuchoNiewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Koordynator dostępności odpowiada w szczególności za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Areszt Śledczy w Ostrowie WIelkopolskim oraz monitorowanie zapewnienia przez tę jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

Koordynatorzy dostępności

kpt. Piotr Kosowski

koordynator w zakresie dostępności architektonicznej

tel. (62) 595-21-19

email: piotr.kosowski@sw.gov.pl

chor. Kamil Stasiak

koordynator w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej

tel. (62) 595-21-20

email: kamil.stasiak@sw.gov.pl

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1062).

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim:

• osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 w siedzibie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim tj. ul. Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 65 595 21 00;
• za pośrednictwem faxu pod numerem: 62 595 21 02;
• pocztą elektroniczną pod adresem: as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl;
• za pośrednictwem strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Dojazd do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

Areszt Śledczy znajduje się przy ulicy Ledóchowskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

W odległości 1 km od obiektu znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej