Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. Z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp., z siedzibą przy ul. Ledóchowskiego 1 , 63 – 400 Ostrów Wlkp., e‑mail: as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl, tel. 62/ 595-21-00.

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1) art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz obowiązku zapewnienia ładu i porządku na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;

2) art. 24 ust. 1-4 ustawy z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z art. 1 pkt 1 ustawy, tj. rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar pozbawienia wolności, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, w celu realizacji ustawowych zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Państwa zgody. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Służbie Więziennej niektóre przetwarzane przez Administratora dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. i osoby zastępującej:

mjr Karina Madyńska

osoba zastępująca:

kpt. Agnieszka Pich

ul. Ledóchowskiego 1

63 – 400 Ostrów Wlkp.

tel. 62/ 595-21-00.

e-mail: iod_as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej