Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Radomiu:

•    osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Aresztu Śledczego w Radomiu
•    telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30  pod numerem telefonu: 48 613 11 20
•    za pośrednictwem faxu pod numerem: (48) 330-86-13 ;
•    pocztą elektroniczną pod adresem: as_radom@sw.gov.pl
•    za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
•    zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 Dojazd do Aresztu Śledczego w Radomiu

Aresztu Śledczego w Radomiu położony jest w mieście Radom. Tuż przy jednostce penitencjarnej znajduje się przystanek autobusu miejskiego linii 8.

Dostępność i oznakowanie budynku

Funkcjonariusz pełniący służbę w biurze przepustek udziela wszelkiej niezbędnej pomocy.

Dla osób z utrudnieniami w komunikacji

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pana Piotra Falińskiego.

Piotr Faliński

e-mail: dostepnosc.asradom@sw.gov.pl

tel. 48 61 31 061

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Filmy i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają opisów alternatywnych dla osób niedowidzących i niewidzących.

Jednostka jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w zakładce: Koordynator dostępności, pod wymienione numery telefonów i adresy mailowe. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, a także sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren Areszt Śledczy w Radomiu znajduje się przy ulicy Wolanowskiej 120 w Radomiu. Wejście znajduje się powyżej parkingu, do którego prowadzi chodnik. Przy wejściu dla interesantów jest możliwy kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek.

Na biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne, wolne od pionowych i poziomów barier architektonicznych. Po wejściu, w poczekalni znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na terenie Aresztu Śledczy w Radomiu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na obowiązujący system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym.

Interesanci przyjmowani są w wyznaczonym przez kierownika jednostki pomieszczeniu, we wcześniej uzgodnionym terminie.

Aplikacje mobilne

Areszt Śledczy w Radomiu nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej