Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-slupsku

Areszt Śledczy w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 848 ).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z pwodu niezgodności  wymienionych poniżej.
Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań. Jednostka jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Filmy nie posiadają opisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono : 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą do kontaktu jest st.kpr. Arkadiusz Kuś pełniący funkcję koordynatora ds. dostępności, arkadiusz.kus@sw.gov.pl. Kontaktować można się także po numerem telefonu 598152178.Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Informacja dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji  mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przyklad przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu , powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelkich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren Aresztu Śledczego w Słupsku znajduje się przy ulicy Sądowej 1, 76-200 Słupsk. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską tj. autobusami kursującymi ulicą Armii Krajowej ( linie nr 1,  3, 4, 7, 8, 9 , 14, 18).   Przed Aresztem Śledczym znajduje się parking ( wjazd od strony ulicy Partyzantów oraz Szarych Szeregów). Parking jest objęty strefą płatnego parkowania. W chwili obecnej nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osoby z niepełnosprawnością. Najbliższy parking z miejscami dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Szarych Szeregów 13 naprzeciwko budynku Sądu Rejonowego. Od parkingu można przejść do wejścia  na teren jednostki , do którego prowadzą schody ( 2 szt. ) bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu głównym znajduje się instalacja przyzywowa ( domofon ) ułatwiająca kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek.  Na prawo od wejścia do budynku Aresztu Śledczego znajduje się wejście do pomieszczenia poczekalni gdzie jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do pczekalni jest od strony ulicy i nie zawiera żadnych schodów ani progu. Po wejściu , w biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. Przy biurze przepustek, po lewej stronie znajdują się szafki depozytowe na telefony  i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli , za pomocą bramki oraz urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy metalowych przedmiotów. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne. Po wyjściu z biura przepustek aby udać się na salę widzeń gdzie udzielane są widzenia, należy przejść schodami do góry ( 2 stopnie ) a następnie zejść schodami w dół ( 3 stopnie ). Sala widzeń nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Przy sali widzeń znajduje się pomieszczenie toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby udać się na teren administracji po wyjściu z biura przepustek, należy przejść do góry najpierw schodami w ilości 2 stopni  a następnie schodami  do góry w ilości 12 stopni. Na terenie  Aresztu Śledczego obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość poruszanie się z psem asystującym. Istnieje możliwość  skorzystania z tłumacza języka migowego , po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności. Budynek Aresztu Śledczego w Słupsku nie jest wyposażony w  windę oraz  platformę do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową.

Areszt Śledczy w Słupsku nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku wyznaczył koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wyznaczony koordynator:  st.kpr.  Arkadiusz Kuś

Dane kontaktowe:

e-mail: arkadiusz.kus@sw.gov.pl

tel.: 59 815 21 78

fax: 59 842 86 08

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo  trudności w komunikowaniu się :

Osoby z utrudnieniem w komunikowaniu się mogą uzyskać informację z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Słupsku :

  • osobiście w siedzibie Aresztu Śledczego w Słupsku przy ulicy Sądowej 1 ,76-200 Słupsk,  od poniedziałku do do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30 a w środy do godziny 17.00 ( po uprzednim umówieniu wizyty);
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30 pod numerem telefonu 59 84 83 201;
  • za pośrednictwem faksu pod numerem 59 842 86 08;
  • pocztą elektroniczną pod adresem as_slupsk@sw.gov.pl;
  • za pośrednictwem strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-slupsku

Osoby posługujące się językiem PJM ( Polski Język Migowy ), SJM ( System Językowo – Migowy ), SKOGN ( System Komunikacji Osób Głucho – Niewidomych ) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej