W związku z programem „Praca dla więźniów” zapraszamy wszystkich interesantów do podjęcia współpracy z AŚ w Sosnowcu w zakresie zatrudniania osadzonych, zarówno na terenie jednostki penitencjarnej, jak i na stanowiskach pracy poza jej murami.

O programie:
Program "Praca dla więźniów" oparty jest na trzech filarach i dotyczy:

- budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych (jedna z nich - o powierzchni 420 m2 - zbudowana zostanie w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Znajdzie w niej pracę 22 osadzonych)
- rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako ryczałt dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Dziś przedsiębiorca zatrudniający osadzonego odpłatnie może uzyskać zwrot w formie ryczałtu w wysokości 20% wynagrodzenia skazanego brutto (zgodnie z projektem zmian przedsiębiorcom przysługiwać będzie ryczałt wzrośnie do 35%).
- przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w formie nieoprocentowanej pożyczki, bezzwrotnej dotacji (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53).

Korzyści dla przedsiębiorców:
- skazany zatrudniany jest na podstawie skierowania do pracy; nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP. Umowę o zatrudnieniu skazanych podpisuje pracodawca z dyrektorem jednostki penitencjarnej;
- osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, bez względu na przyczyny nieobecności w pracy
- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
- zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
- osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim
- możliwość szkolenia skazanych w pożądanych przez przedsiębiorcę zawodach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jak rozpocząć współpracę
Hala produkcyjna, które będzie zlokalizowana na terenie Aresztu Śledczego w Sosnowcu będzie finansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy na wniosek aresztu. Przyjęta procedura przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji z FAZS przewiduje, iż wnioskodawca (Areszt Śledczy w Sosnowcu) w chwili znalezienia konkretnego podmiotu zainteresowanego odpłatnym zatrudnieniem osób pozbawionych wolności w załączeniu do składnego wniosku o udzielenie pomocy publicznej przedstawia umowę przedwstępną zawartą z ww. podmiotem dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osadzonych w nowo wybudowanym obiekcie. Umowa o współpracy zawiera również informacje na temat prowadzonej działalności. Z zawartej umowy przedwstępnej wynika także specyfika prowadzonej działalności przez podmiot zatrudniający odpłatnie osoby pozbawione wolności.

Konstrukcja hali produkcyjnej, która zostanie wybudowana przy współudziale środków FAZS będzie konstrukcją tzw. lekką umożliwiającą dostosowanie jej do różnorakich rodzajów działalności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej