Zapraszamy wszystkich interesantów do podjęcia współpracy z AŚ w Sosnowcu w zakresie zatrudniania osadzonych, zarówno na terenie jednostki penitencjarnej, jak i na stanowiskach pracy poza jej murami.

Korzyści dla przedsiębiorców:
- skazany zatrudniany jest na podstawie skierowania do pracy; nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP. Umowę o zatrudnieniu skazanych podpisuje pracodawca z dyrektorem jednostki penitencjarnej;
- osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, bez względu na przyczyny nieobecności w pracy
- pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
- zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
- osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej