Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne, wykonujących zadania publiczne z zakresu świadczenia pomocy postpenitencjarnej oraz socjalnej działających na obszarze funkcjonowania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy sądzie Okręgowym w Białymstoku, Suwałkach i Łomży

 

1. Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”

ul. Świętojańska 2A

15-082 Białystok

tel. 85 732 24 12

patronat13@wp.pl

Zakres działalności:

- noclegownia dla bezdomnych opuszczających zakłady penitencjarne (23 miejsca)

 

2. Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Raginisa 55

15-161 Białystok

tel. 85 675 09 50, 664 762 880

bezdomnosc.bialystok@caritas.pl,

www.bialystok.caritas.pl

Zakres działalności:

- noclegownia dla bezdomnych kobiet (18 miejsc)

 

3. Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Sienkiewicza 81/9

15-003 Białystok

tel. 85 675 09 06, 664 762 880

bezdomnosc.bialystok@caritas.pl

www.bialystok.caritas.pl

Zakres działalności:

- noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (100 miejsc)

 

4. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”

ul. Grunwaldzka 76

15-893 Białystok

tel. 85 674 87 17, 500 191 198

kudobrej@gmail.com

www.kdn.bialystok.pl

Zakres działalności:

- noclegownia dla bezdomnych (32 miejsca)

- schronisko dla bezdomnych (18 miejsc)

- ogrzewalnia dla bezdomnych (50 miejsc)

 

5. Fundacja Dialog

ul. Kolejowa 26A

15-003 Białystok

tel. 85 742 40 90, 608 896 171, 664 762 880

biuro@mentoring.pl

www.fundacjadialog.pl

Zakres działalności:

- noclegownia dla bezdomnych (4 miejsca)

 

6. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy

ul. Branickiego 25

15-085 Białystok

tel. 85 741 28 82

zopkps@poczta.onet.pl

www.pkps.eu

Zakres działalności:

- stołówka dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (25 miejsc)

 

7. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej

ul. Warszawska 47

15-067 Białystok

tel. 85 732 89 07

eleos@poczta.onet.pl

www.eleos.pl

Zakres działalności:

- dzienne Centrum Aktywizacji dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością: świetlica, pralnia, łaźnia, punkt pomocy doraźnej, jadłodajnia (40 miejsc)

 

8. Fundacja „Spe Salvi”

ul. Warszawska 50

15-077 Białystok

tel. 85 732 01 34, 790 671 995

spesalvi2016@gmail.com

www.spesalvi.org.pl

Zakres działalności:

- centrum streetworkingu: dyżury doradcy życiowego, streetworkerów oraz wolontariuszy koncentrujące się na rozmowach motywujących i wspieraniu osób bezdomnych m.in. w zakresie pisania CV, szukaniu ofert pracy, wynajmu mieszkania, wypełnianiu wniosków do ZUS, MOPR, PUP, pisaniu odwołań

 

9. „Przystanek w drodze” Placówka Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Łomży przy ul. Rybaki 1

Czerwony Bór 30

18-400 Łomża

tel. 86 216 29 92

tel/fax Biura Caritas w Łomży: 86 216 29 38

lomza@caritas.pl

www.lomza.caritas.pl

Zakres działalności:

- pomoc kierowana do bezdomnych mężczyzn, również tych, którzy opuścili zakłady karne i nie mają możliwości powrotu do rodzin, do osób mających problem z alkoholem i innymi używkami

- zapewnienie całodobowego pobytu wraz z wyżywieniem, ubraniem i zakupem lekarstw

- zapewnienie pensjonariuszom pomocy terapeutycznej zwłaszcza przeciwuzależnieniowej oraz możliwości użytecznej pracy na rzecz środowiska lokalnego

 

10. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy się” w Mońkach

ul. Wyzwolenia 12

19-100 Mońki

te. 85 716 25 67

n-sprawni@wp.pl

www.mops-monki.pl

 

11. Fundacja SFL

ul. Barlickiego 1

16-100 Sokółka

tel. 85 711 57 00

fundacja@sfl.pl

www.fundacja.sfl.pl

Zakres działalności:

- pomoc żywnościowa

 

12. Stowarzyszenie „Kładka”

ul. Szkolna 2

16-100 Sokółka

tel. 85 711 21 36

Zakres działalności:

- wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, dzieci, seniorzy, bezdomni, bezrobotni i inne grupy społeczne wymagające wsparcia

 

13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Filipowska 20 B

16-400 Suwałki

tel. 87 652 89 70

biuro@mopr.suwalki.pl

www.mopr.suwalki.pl

Zakres działalności:

- poradnictwo specjalistyczne, prawne (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), psychologiczne i socjalne

- hostel dla osób doświadczających kryzysu

 

14. Parafia Rzymskokatolicka św. Aleksandra

ul. Emilii Plater 2

16-400 Suwałki

tel. 87 566 27 52

Zakres działalności:

- jadłodajnia (dożywianie, pomoc rzeczowa).

 

15. Centrum aktywności Społecznej „Pryzmat”

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

tel. 87 565 02 58

pryzmat@org.pl

www.pryzmat.org.pl

Zakres działalności:

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

- zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

16. Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

ul. Sportowa 24

16-400 Suwałki

tel. 87 566 34 19

spoldzielnia.perspektywa@wp.pl

www.osrodek.suwalki.pl

Zakres działalności:

- noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

- pogotowie dla osób nietrzeźwych

- działania motywacyjno – terapeutyczne, które kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych, bezdomnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym

- telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie 800-137-200

- punkt konsultacyjny: bezpłatne porady prawne – wtorek 8.00 – 12.00, porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie środa – 15.15 – 17.15, czwartek 15.30 – 17.30

 

17. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

tel. 506 223 424

stowarzyszenie.wybor@wp.pl

www.wybor.pogodnesuwalki.pl

Zakres działalności:

- poradnictwo prawne dla osób wykluczonych społecznie

- prowadzenie działalności leczniczej dla osób uzależnionych

- grupowa i indywidualna terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu

- pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu

 

18. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

tel. 530 750 070

sskafilar@gazeta.pl

Zakres działalności:

- prowadzenie grup samopomocowych AA i ALANON

- działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

- pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu

- prowadzenie terapii grup wsparcia oraz terapii indywidualnych dla osób będących w kryzysie

 

19. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach

ul. Kościuszki 58

16-400 Suwałki

tel. 87 566 39 37

www.cik.mnt.pl

Zakres działalności:

- pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu używania przemocy przez edukacje oraz doskonalenie postaw rodzicielskich

- realizacja zajęć korekcyjno – edukacyjnych

 

20. Fundacja EGO

ul. Noniewicza 91

16-400 Suwałki

te. 502 026 099

fundacja@fundacjaego.pl

www.fundacjaego.pl

Zakres działalności:

- pomoc osobom uwikłanym w zjawisko przemocy w rodzinie, którym towarzyszą problemy używania alkoholu, środków psychoaktywnych itp.

- wsparcie psychologiczne, pedagogiczne

- psychoterapia oraz pomoc psychiatryczna

 

21. Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących pomocy „Bliżej Ciebie”

ul. Armii Krajowej 1

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 698 778 372

Zakres działalności:

- paczki żywnościowe, odzież, obuwie, pościel, koce, meble, środki czystości

 

22. Stowarzyszenie Pomocy bliźniemu „PURMIA”

Zofiówka 1B

19-120 Konyszyn

tel. 85 716 41 76, 666 739 181, 503 963 147

stowarzyszenie_purmia@wp.pl

www.purmia.org

Zakres działalności:

- pomoc osobom bezdomnym

- pomoc matkom uciekającym przed przemocą

- pomoc byłym więźniom opuszczającym zakłady karne

- pomoc młodocianym opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz domy dziecka

- ułatwienie powrotu do społeczeństwa osobom, które zaprzestały picia alkoholu

- podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie w zakresie readaptacji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej