DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-warszawie-bialolece

Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie, dotyczącym wyłącznie działalności Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Strona posiada wersje kontrastowe.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności chorążym Grzegorzem Jędrzejewskim dzwoniąc na numer telefonu 22 32 17 614 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.jedrzejewski@sw.gov.pl. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynki Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce znajdują się przy ul. Ciupagi 1. Dojazd do Aresztu możliwy jest komunikacją miejską – autobusem linii 152, którego przystanek mieści się około 100 metrów na wprost od wejścia lub przystanek na pętli autobusowej, mieszczący się w odległości około 400 metrów. Do jednostki penitencjarnej prowadzi ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, po której swobodnie można poruszać się wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem w chwili obecnej nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsze wejście do jednostki znajduje się na parterze, pierwsze drzwi po lewej stronie prowadzą do pomieszczenia biura przepustek A, które przeznaczone jest dla osób odwiedzających osoby pozbawione wolności. W biurze przepustek A dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony
i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Drugie wejście znajduje się na parterze, pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do pomieszczenia biura przepustek B, które przeznaczone jest dla funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce oraz osób ubiegających się o wejście na teren jednostki, w tym adwokatów, mecenasów, radców prawnych i innych osób. W biurze przepustek B dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe
na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki.
Do biur przepustek prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich. Z uwagi na infrastrukturę wejścia są częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych - istnieje możliwość wejścia przez bramę główną. W biurach przepustek znajduje się system nagłaśniający, za pomocą którego można przywołać petenta. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Na terenie jednostki obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Budynek administracji A Aresztu Śledczego jest dostosowany częściowo do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – można swobodnie dostać się jedynie na parter budynku. Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do budynków sal widzeń A i B. W pomieszczeniach sal widzeń nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby posługujące się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

APLIKACJE MOBILNE

Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce nie udostępnia aplikacji mobilnych.


 

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce znajduje się przy ulicy Ciupagi 1 w Warszawie.

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie i realizuje zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce przeznaczony jest dla mężczyzn:

- tymczasowo aresztowanych;

- skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych;

- skazanych po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.

Ponadto przeznaczony jest dla:

- mężczyzn skierowanych na badania w ośrodku diagnostycznym;

- tymczasowo aresztowanych poruszających się na wózku inwalidzkim;

- skazanych ( R-1/t, R-2/t) skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu;

- skazanych (P-1, P-2, P-3, R-1, R-2, R-3) skierowanych do nauczania w CKU;

- osadzonych objętych programem substytucji metadonowej.

Pojemność jednostki wynosi 1767 miejsca.

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce realizuje zgodnie z Instrukcją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zadania związane z tworzeniem i organizacją oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Kompleks budynków aresztu składa się z dziewięciu pawilonów obecnie oddziałów penitencjarnych oraz oddziału szkolnego – Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce z celami mieszkalnymi dla uczniów oraz \ pokojami widzeń adwokackich i przesłuchań.

Nowoczesne o standardzie europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku. Kształci na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz kwalifikacyjnych kursów przygotowujących do wykonywania zawodu. Szkoła spełnia wymagania w zakresie innowacyjnych metod kształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze i nowoczesnemu wyposażeniu pracowni dydaktycznych oraz zawodowych, które są przygotowywane także do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe słuchaczy. Należy zaznaczyć, iż Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczące się na terenie jednostki umożliwia słuchaczom uzupełnienie wykształcenia do pełnego średniego, przeprowadzany jest bowiem corocznie egzamin dojrzałości. Studio TVB 7 i radiowęzeł jako centrum animacji działań kulturalno - oświatowych znajduje się w oddzielnym budynku aresztu śledczego. Wydawany jest dwumiesięcznik penitencjarno-kulturalny „Głos Białołęki”, który w 2016 r. zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty za Kratą”. W Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce istnieje bogata forma oddziaływań penitencjarnych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi: fundacjami, stowarzyszeniami, poradniami leczenia uzależnień.

W 2016 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce powstał oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu ATLANTIS.


Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek 9 - 15.

Na rozmowę indywidualną z Dyrektorem jednostki należy umówić się telefonicznie (22) 321-76-01 przez sekretariat Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce lub poprzez korespondencję e-mailową (as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl). W sytuacjach nagłych - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce może przyjąć interesantów po uprzednim zgłoszeniu na Biurze Przepustek.

 

Koordynator Dostępności

chor. Grzegorz Jędrzejewski

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Kwatermistrzowskiego

tel.  22 32 17 614

e- mail: grzegorz.jedrzejewski@sw.gov.pl 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej