Ogłoszenie

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:
  • administratorem w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce jest Dyrektor Aresztu Śledczego
   w Warszawie – Białołęce,
  • ul. Ciupagi 1b, 03-016 Warszawa,
  • telefon: +48 22 321 76 50
  • e-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz jego zastępców:
 • inspektor ochrony danych: kpr. Katarzyna Wiktor
 • ul. Ciupagi 1b, 03-016 Warszawa,
 • telefon: +48 22 321 74 55,
 • e-mail: iod_as_bialoleka@sw.gov.pl
 • z-ca insp. ochrony danych ppor. Krzysztof Strusiński 
 • ul. Ciupagi 1b, 03-016 Warszawa,
 • telefon: +48 22 321 73 26,
 • e-mail: iod_as_bialoleka@sw.gov.pl

 

         Do inspektów ochrony danych w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

         Do kompetencji IOD nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. rozpatrywanie skarg.

 1. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej