Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinsp. Hubert Białogrodzki, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Otwocku Kamila Różańska oraz Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, podpisali List intencyjny, zobowiązując się do realizacji wspólnych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z otwockich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziców z zakresu zapobiegania zjawisku używania narkotyków i dopalaczy oraz ograniczania innych zjawisk patologicznych.

Program profilaktyczny „Świadectwo – nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy” został opracowany z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ich rodzicach. Celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie młodzieży na pierwszy kontakt               z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz ochrona ich przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz utraty zdrowia i życia. Rodzicom należy pokazać i uświadomić wagę zagrażania, nauczyć ich jak rozpoznawać zagrożenie i jak nie dać się oszukać. Ponadto rodzicom przekazywana jest wiedza na temat rodzaju i wyglądu narkotyków, sposobu ich zażywania oraz efektów odurzających jak też i wiedza na temat sytuacji i przedmiotów związanych z zażywaniem narkotyków.

       Głównym narzędziem i elementem tego programu są świadectwa osób uzależnionych oraz osób skazanych za przestępstwa narkotykowe aktualnie odbywających karę pozbawienia wolności.  Osoby te opowiadają   o tym jak narkotyki zrujnowały ich życie, jak sięgnęli dna, i jak się od niego odbili. Proszą i przekonywają uczniów, aby uczyli się na ich błędach. Aby byli mądrzy przed szkodą a nie po szkodzie. Opowiadają o dramacie

swojego życia, ku przestrodze dla innych. Ponadto w rozmowie z rodzicami prelegenci (osoby uzależnione oraz dealerzy) uczą ich jak nie dać się oszukać przez dziecko, które zażywa narkotyki i chce za wszelką cenę ukryć ten fakt. Opowiadają  jak oni oszukiwali swoich rodziców lub innych członków rodziny. W prelekcjach uczestniczą również skazani, odbywający aktualnie kary pozbawienia wolności za przestępstwa dotyczące handlu narkotykami. Opowiadają o swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem dramatycznych sytuacji związanych z wybranymi osobami, które kupowały od nich narkotyki. Przy braku możliwości opuszczenia zakładu karnego przez wytypowanego prelegenta spotkania profilaktyczne odbywają się w danym zakładzie karnym.

      Program jest realizowany w szkołach gimnazjalnych oraz podadgimnazjalnych na terenie miasta Otwocka z udziałem przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, zaplecza dydaktyczno-terapeutycznego Księży Pallotynów SAC, wspólnoty Wyrwani z Niewoli oraz Fundacji Pasja Życia siostry Jolanty Glapka.

      Ponadto założenia i cele programu zostały zaakceptowane przez kadrę terapeutyczną Placówki Readaptacyjno-Rehabilitacyjnej, Ośrodek Terapeutyczny w Karczewie, ul. Anielin 2, 05-480 Karczew oraz przez siostrę Jolantę Glapka – psychologa i terapeutę, autorytet w obszarze leczenia i profilaktyki uzależnień.

CELE PROGRAMU:

 1. Profilaktyka uzależnień od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.
 2. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki oraz nowe substancje psychoaktywne.
 3. Zdobycie wiedzy o narkotykach przez rodziców dzieci i młodzieży, eksperymentujących z narkotykami lub podejrzewającymi swoje dzieci o zażywanie narkotyków.
 4. Szerokie rozpowszechnienie informacji na temat rodzajów instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym lub też wchodzącym w nałóg.
 5. Przeciwdziałanie przestępczości uczniów.
 6. Jak nie stać się ofiarą przestępstwa.
 7. Wzmacnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych.
 8. Dbałość o własny wizerunek

 

Zadania szkolnego programu profilaktycznego w poszczególnych obszarach działania

 1. Profilaktyka uzależnień od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych oraz cele 2,3 i 4.

Zadania:

 • danie uczniom i rodzicom świadectwa na temat konsekwencji zażywania narkotyków – osoby uzależnione, skazani;
 • rozmowa z rodzicami na temat metod oszukiwania i ukrywania faktu zażywania narkotyków – osoby uzależnione, skazani;
 • zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień od substancji psychoaktywnych;
 • zapoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi grożącym ich pociechom uzależnień od narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych;
 • wykład dla rodziców na temat rodzaju, wglądu narkotyków                    i dopalaczy oraz rzeczy i przedmiotów związanych z ich zażywaniem;
 • uświadomienie uczniom oraz ich rodzicom zachowań około narkotykowych np. kradzieże, prostytucja, handel ludźmi, sprzedaż organów etc.
 • projekcje filmów z Internetu zamieszanych przez samych narkomanów będących w stanie odurzenia;
 • pokaz zdjęć i filmów ofiar narkotyków i dopalaczy z policyjnych spraw lub w miarę możliwości na żywo;
 • prelekcje i spotkania w Zakładach Karnych;
 • przedstawienie uczniom mechanizmu uzależnień;
 • zapoznanie uczniów ze skutkami uzależnień od narkotyków                    i dopalaczy;
 • kreowanie świadomego stosunku do środków uzależniających;
 • wykształcenie u młodzieży umiejętności oceny środowiska, w którym przebywa;
 • prowadzenie wczesnej interwencji dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne (odwoływanie się do specjalistycznej pomocy);
 • otoczenie opieką uczniów, u których występują zachowania ryzykowne;
 • udzielanie pomocy wychowankom wycofującym się z podjętych działań ryzykownych.
 1. Przeciwdziałanie przestępczości uczniów:

Zadania:

 • zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach;
 • wskazywanie czynów świadczących o przejawach demoralizacji, czynów karalnych oraz przestępstw ściganych z urzędu;
 • uświadamianie konsekwencji prawnych związanych z popełnieniem czynów karalnych;
 • poznanie środowisk rodzinnych uczniów i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo;
 • zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów;
 • informacja o instytucjach i miejscach pomocy dla rodziców i uczniów;
 • prowadzenie wczesnej interwencji wobec młodzieży, u której zauważalne są przejawy demoralizacji oraz wobec sprawców czynów karalnych (odwoływanie się do specjalistycznej pomocy).

 

 1. Jak nie stać się ofiarą przestępstwa

Zadania:

 • uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków związanych                 z postępowaniem karnym;
 • prelekcje na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym.

 

 1. Wzmacnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych.

Zadania:

 • kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości;
 • budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetów;
 • wywoływanie refleksji na temat własnej przyszłości;
 • nauka kultury bycia i pozytywnego stosunku do drugiego człowieka;
 • kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych;
 1. Dbałość o własny wizerunek.

Zadania:

 • kształtowanie postawy asertywnej i umiejętności asertywnego zachowania;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami        i presją przy jednoczesnym zachowaniu równowagi psychicznej;
 • wspieranie w dążeniu do rozwoju osobowości i świadomego stosunku do siebie i innych osób;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i budowanie adekwatnej samooceny uczniów;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji.

 

Działania skierowane do uczniów

 

 1. Dostrzeganie i reagowanie ze strony nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców na przejawy uzależnień, przemocy czy wandalizmu.
 2. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu adaptacji                    i integracji w środowisku szkolnym.
 3. Organizowanie warsztatów, prelekcji i spotkań.
 4. Realizowanie zadań zawartych w szkolnym programie profilaktycznym podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, przez zorganizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych.
 6. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
 7. Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami.
 8. Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów.
 9. Inne działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom oraz ich eliminowanie.

 

Działania skierowane do rodziców

 

 1. Organizowanie warsztatów, prelekcji i spotkań.
 2. Dostarczanie informacji o sposobach rozpoznawania wszelkich zagrożeń u swoich dzieci.
 3. Indywidualne rozmowy z rodzicami i opiekunami na temat zagrożeń mogących wystąpić u ich dzieci.
 4. Angażowanie rodziców i opiekunów do współdziałania na rzecz zapobiegania i eliminowania zagrożeń dotykających młodzież.
 5. Aktywne włączenie rodziców we wszystkie działania podejmowane przez szkołę.
 6. Wskazywanie instytucji specjalistycznych udzielających pomocy uczniom.

 

Działania skierowane do Rady Pedagogicznej

 

 1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami programu „Świadectwo – nie lekceważ potęgi ciemnej strony mocy”.
 2. Budowanie konsekwentnej profilaktycznej polityki szkolnej.
 3. Niezwłoczna i zdecydowana interwencja nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły na wszelkiego rodzaju przejawy uzależnień           i przemocy.
 4. Prowadzenie przez nauczycieli i wychowawców klas lekcji ukierunkowanych na problemy uzależnień, promowanie zdrowia oraz budowanie właściwych wzorców zachowań.
 5. Wprowadzanie treści profilaktycznych do zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 6. Analizowanie przez Zespół Wychowawczy przypadków uzależnień uczniów, agresji i przemocy.
 7. Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną                    w Otwocku, Punktem Konsultacyjnym ds. uzależnień w Otwocku, Policją, Sądem, służbą zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnymi oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
 8. Stałe pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych, psychospołecznych nauczycieli w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

 

Przewidywane efekty

 

 1. Poprawa frekwencji uczniów.
 2. Mniejszy wskaźnik agresji i przemocy wśród uczniów.
 3. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.
 4. Głębsze zrozumienie problemów wszelkich uzależnień przez uczniów        i rodziców.
 5. Ograniczenie zjawiska eksperymentowania ze środkami psychoaktywnym.
 6. Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi         i konfliktowymi w szkole oraz w domu.
 7. Wyrobienie postaw społecznie pożądanych nastawionych na współdziałanie i drugiego człowieka.
 8. Udoskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania różnorodnych form pomocy.
 9. Zwiększenie ilości uczniów i rodziców korzystających ze wsparcia instytucji profesjonalnych w przypadku zaistniałych problemów.
 10. Ustrzeżenie młodzieży przed popełnianiem drastycznych dla ich przyszłego życia błędów.
 11. Zwiększenie współpracy szkoły z rodzicami.

 

Ewaluacja

 

 1. Ankiety ewaluacyjne.
 2. Rozmowy z nauczycielami i rodzicami.
 3. Obserwacja zachowań.
 4. Analiza dokumentów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Program profilaktyczny jest zgodny z programem wychowawczym szkoły.
 2. Program profilaktyczny będzie poddawany systematycznej ewaluacji         i modyfikowany w zależności od występujących problemów i oczekiwań rodziców, uczniów, nauczycieli.

Od początku realizacji kampanii, w lekcjach wychowawczych wzięło udział o 1200 uczniów.

 

Więcej: http://www.otwock.pl/podpisanie-listu-intencyjnego,ne,mg,6,1203

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej