Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022 r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach zostają przywrócone i realizowane na następujących zasadach.

Zasady ogólne:

 

1.  Ilość widzeń w danym miesiącu jest uzależnionia od typu zakladu karnego, a w przypadku osób tymczasowo aresztowanych od wydanego zarządzenia o widzeniu.

2. Widzenia udziela się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt chyba, że organ dysponujacy zarządzi inaczej.

3. Utrzymuje się nadal możliwość realizacji kontaktu z osobami bliskimi poprzez komunikator Skype, zgodnie z ustalonym przez dyrektora aresztu śledczego porządkiem wewnętrznym.

4. Podtrzymuje się system mailowego lub telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym widzeniem. Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem: 32 208 44 34 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia.katowice@sw.gov.pl w dni robocze, w godzinach 8:00 - 14:00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Umówienie kolejnego widzenia może nastąpić po zrealizowaniu uprzednio zaplanowanego.

Zasady udzielania widzeń:

Sposób organizacji widzeń:

a) Widzenia odbywają się w sali widzeń, również przy wykorzystaniu miejsc uniemożliwiających bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

b) Widzeń udziela się osobom najbliższym. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia z inną osobą. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor jednostki penitencjarnej.

c) W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu śledczego.

d) Spóźnienie się osób odwiedzający na widzenie może skutkować odmową wejścia na widzenie lub jego skróceniem.

e) Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

f) Osoby odwiedzające są zobowiązane do korzystania ze środków dezynfekcyjnych udostępnionych przed wejściem na teren jednostki oraz na sali widzeń.

g) Po każdej turze widzeń zaplanowano przerwę na dokonanie dezynfekcji stanowisk, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz wietrzenie sali widzeń

h) Dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo odmówić udzielenia widzenia osobom odwiedzającym w przypadku nie spełnienia wymogów formalnych określonych w areszcie śledczym.

 

 

                                                                           Harmonogram udzielania widzeń:

I TYDZIEŃ MIESIĄCA:
Niedziela – widzenia dla tymczasowo aresztowanych
Poniedziałek – widzenia dla tymczasowo aresztowanych
Wtorek – widzenia dla skazanych
Środa – widzenia dla skazanych

II TYDZIEŃ MIESIĄCA:
Niedziela – widzenia dla skazanych
Poniedziałek – widzenia dla tymczasowo aresztowanych
Wtorek – widzenia dla skazanych
Środa – widzenia dla skazanych

III TYDZIEŃ MIESIĄCA:
Niedziela – widzenia dla tymczasowo aresztowanych
Poniedziałek – widzenia dla tymczasowo aresztowanych
Wtorek – widzenia dla skazanych
Środa – widzenia dla skazanych

IV TYDZIEŃ MIESIĄCA:
Niedziela – widzenia dla skazanych
Poniedziałek – widzenia dla tymczasowo aresztowanych
Wtorek – widzenia dla skazanych
Środa – widzenia dla skazanych

V TYDZIEŃ MIESIĄCA:
Niedziela – WIDZENIA NIE ODBYWAJĄ SIĘ
Poniedziałek – widzenia dla tymczasowo aresztowanych
Wtorek – widzenia dla skazanych
Środa – widzenia dla skazanych


 Na teren jednostki nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja służbowa, dowód tożsamości cudzoziemca, dokumenty paszportowe, prawo jazdy), a także osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
Zabrania się wnoszenia na teren jednostki: alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, albo innych niedozwolonych i niebezpiecznych przedmiotów.
Informujemy, że w czasie trwania widzenia z osobami bliskimi na terenie aresztu śledczego zezwala się na spożywanie poczęstunku i napojów zakupionych w kantynie przez odwiedzających.
Informujemy również, że istnieje możliwość dokonywania przez osoby odwiedzające zakupów artykułów żywnościowych i artykułów higienicznych, w ramach paczek dla osadzonych, podczas trwania widzenia.
 

PACZKI ODZIEŻOWO – HIGIENICZNE ORAZ ZASADY ZAMAWIANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH OD DNIA 01.07.2015 ROKU

 1. Osoba pozbawiona wolności ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem operatora kantyny funkcjonującej w Areszcie Śledczym w Katowicach.
 2. Osoba najbliższa* składa zamówienie na paczkę żywnościową na „Formularzu zamówienia na paczkę” bezpośrednio do operatora punktu sprzedaży (kantyny) w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zamówienie może być:

- złożone i opłacone podczas widzenia z osobą pozbawioną wolności;

- przesłane bezpośrednio do operatora kantyny wraz z dowodem wpłaty zawierającym imię i nazwisko oraz imię ojca osoby pozbawionej wolności (w tytule opłaty) na następujący adres: PPO RAKON, UL. JÓZEFA VON EICHENDORFFA 14, 47-400 RACIBÓRZ wraz z dopiskiem („dotyczy AŚ w Katowicach”)

- przesłane pocztą elektroniczną wraz z dowodem wpłaty zawierającym imię i nazwisko oraz imię ojca osoby pozbawionej wolności (w tytule opłaty) na adres: sekretariat@rakon.com.pl ( Temat wiadomości: „AŚ w Katowicach zamówienie na paczkę” )

 1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w jednostce. Formularz zamówienia oraz lista produktów będą dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej aresztu śledczego: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/areszt-sledczy-katowice/index.html.
 2. Osoba pozbawiona wolności ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów, zaś ilość i wymiary wszelkich rzeczy w celi mieszkalnej (łącznie z żywnością) nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego i kubatury pojemnika pod łóżkowego.
 3. Do magazynu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się żywności.
 4. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
 5. Operator kantyny zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z uwagi na stwierdzony brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.
 6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są przez operatora kantyny osobie, która paczkę opłaciła – zgodnie z danymi zamieszczonymi w formularzu - w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 7. Zgodnie w wykładnią ustawy z dnia 24 stycznia 2007r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych ustaw (Dz. U. nr 176, poz 1239) zakazującej handlu w święta firma PPO Rakon w Raciborzu uprzejmie informuje, iż w dniach ustawowo wolnych od pracy nie może zatrudniać pracowników.

 

PACZKI ODZIEŻOWO – HIGIENICZNE

 1. Paczkę odzieżowo – higieniczną można wysyłać za pośrednictwem poczty albo dostarczyć bezpośrednio do Aresztu Śledczego w Katowicach (paczki przyjmowane są w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00).
 2. Talon odzieżowo – higieniczny jest ważny przez 5 miesięcy od daty zatwierdzenia (talony wydawane są osobom pozbawionym wolności w celu ich wypełnienia i zatwierdzenia).
 3. Nie wydaje się duplikatu talonu.
 4. Obowiązkowo III część talonu należy nakleić na paczkę w widocznym miejscu, a II część powinna znajdować się w paczce.
 5. Jakakolwiek ingerencja w dane na talonie (także kopiowanie) skutkuje tym, że paczka nie będzie przyjęta, a paczka wysłana za pośrednictwem poczty zostanie odesłana na koszt nadawcy.
 6. Paczki odzieżowo – higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu - typu kartonowe pudełko.

 

* ZA OSOBĘ NAJBLIŻSZĄ, ZGODNIE Z ART. 115 § 11 KODEKSU KARNEGO ROZUMIE SIĘ:

 1. Małżonka;
 2. Krewnych w linii prostej, a więc wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.) oraz zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);
 3. Rodzeństwo (brat, siostra);
 4. Powinowatych w linii prostej (rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków itd. małżonka), a w linii bocznej jedynie rodzeństwo małżonka;
 5. Osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie;
 6. Osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinacie)
 • wzór zamówienia na paczkę od 01.07.2017 w formacie doc - pobierz
 • aktualny cennik - w formacie PDF do pobrania poniżej

Adres sklepu internetowego: http://sklep.rakon.com.pl/katowice/

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8 - 15

Wtorek: 8 - 15

Środa: 8 - 15

Czwartek: 8 - 15

Piątek: 8 - 15

INFORMACJA O ZUŻYTYCH I ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO - X 2022 R.

Rozmiar: 1.1 MB

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/KATOWICE

51 1010 1212 0018 3413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej