UWAGA!  Rejestracja widzeń odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) w godzinach 08:30 – 14:30 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, pod:

  • nr telefonu:   UWAGA! Zmiana numeru telefonu od dnia 26.04.2023 roku - nowy numer telefonu: 95 731 79 85
  • adres e-mail: widzenia_as_miedzyrzecz@sw.gov.pl

 Rejestracji widzenia można dokonać tylko w bieżącym tygodniu.  W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, nie zostanie ono zrealizowane. 

 

Zaleca się aby osoby odwiedzające, zgłosiły się na 20 minut przed ustaloną godziną widzenia z osadzonym, celem usprawnienia realizacji wyznaczonego widzenia.

 

DNI, GODZINY,  MIEJSCE  I PORZĄDEK  PRZEPROWADZANIA  WIDZEŃ:

1. Osadzeni mają obowiązek powiadomienia osób odwiedzających o terminach i zasadach udzielania widzeń, wynikających z niniejszego porządku.

2. Widzenia realizowane są wyłącznie w piątki i niedziele.

3. Widzenia przypadające w dniach świąt realizuje się wyłącznie: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Widzenia w ważne dni świąteczne, obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki, mogą odbywać się w inne dni niż wskazane w porządku wewnętrznym za zgodą dyrektora.

4. Nie udziela się widzeń w dniach: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

5. Widzenia odbywają się od godz. 8.00  do godz.15.00, a ich rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) w godzinach 08:30 – 14:30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu: 95 731 79 85 lub elektronicznie poprzez adres e-mail: widzenia_as_miedzyrzecz@sw.gov.pl Rejestracji widzenia można dokonać tylko w bieżącym tygodniu.

6. Widzenia odbywają się w sali widzeń, a w razie potrzeby w innym wyznaczonym pomieszczeniu.

7.Osoby przybywające na widzenie z tymczasowo aresztowanym muszą posiadać zarządzenie
o zgodzie na widzenie wydane przez organ dysponujący. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów dysponujących, wymagane jest zarządzenie o zgodzie na widzenie od każdego z nich, chyba, że organy te zarządzą inaczej.

8. O liczbie widzeń tymczasowo aresztowanego w tym samym dniu decyduje dyrektor.

9. Widzenie trwa 60 minut.

10. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

11. Małoletni do lat 15, który uzyska zgodę organu dysponującego na widzenie z tymczasowo aresztowanym, korzysta z niego pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego  lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, albo nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką wychowawcy dyżurnego aresztu.

12. Osoba niepełnoletnia korzysta z widzenia ze skazanym  tylko pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej.

13. W przypadku zakłócenia spokoju lub porządku przez osadzonego lub osobę odwiedzającą, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

14. Widzenia podlegają nadzorowi, a rozmowy w trakcie widzeń podlegają kontroli. Kontrola rozmowy w trakcie widzeń polega na zapoznawaniu się z jej treścią oraz możliwości przerwania jej lub utrwalenia.

15. Podczas widzeń umożliwia się dokonywanie zakupu poczęstunku dla osadzonych tylko i wyłącznie przez osoby odwiedzające - w przeznaczonych do tego celu automatach. W celu skorzystania z automatu niezbędne jest posiadanie przez osobę odwiedzajacą gotówki w formie bilonu.

16. Osadzeni korzystający z widzeń w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt mogą spożywać w czasie widzenia artykuły żywnościowe i napoje zakupione w ramach wspólnego poczęstunku w punkcie automacie, o kótrym mowa w pkt. 15.

17. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zakupu poczęstunku przez osoby odwiedzające, dla innych osadzonych niż tych, których odwiedzają.

18. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

I. DNI, GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 113a § 4 KODEKSU.

 

1.  Osadzeni mogą raz w miesiącu za zezwoleniem dyrektora jednostki otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku.

2. Paczki, inne niż żywnościowe, przyjmowane są codziennie od godz. 7.30 do godz. 14.30.

3. Paczki mogą być doręczane do aresztu bezpośrednio przez nadawcę albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca.

4. Wewnątrz paczki przyjętej z zewnątrz należy umieścić spis jej zawartości zgodny ze stanem faktycznym i wykazem rzeczy wyszczególnionych na zatwierdzonej prośbie.

5. Paczki i przesyłki dostarczane osadzonym są kontrolowane przez funkcjonariusza, za pomocą urządzeń technicznych, a także z możliwością wykorzystania psa specjalnego. Przed wydaniem paczki osadzonemu, dokonuje się w jego obecności bezpośredniej kontroli jej zawartości. Osadzony własnoręcznie i w sposób czytelny kwituje jej odbiór.

6. W paczkach przyjmowanych z zewnątrz jednostki nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe, artykuły żywnościowe i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

W szczególności obowiązuje kategoryczny zakaz przekazywania w paczkach dostarczonych z zewnątrz:

1) wszelkiego rodzaju płynów,

2) artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,

3) odżywek i preparatów witaminowych we wszelkiej postaci.

7. Paczki, o której mowa w art. 113a§4 kkw nie spełniającej warunków oraz zawierającej artykuły, o których mowa w art. 113a§5 kkw nie będą wydane osadzonemu. Paczkę zwraca się do nadawcy na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

8. Podstawą przyjęcia paczki z zewnątrz jest zatwierdzona przez dyrektora prośba o przyjęcie paczki, która jest ważna przez okres 30 dni od dnia zatwierdzenia.

9. Zawartość paczki musi być zgodna z zatwierdzoną prośbą, a w paczce musi znajdować się spis jej zawartości zgodny ze stanem faktycznym i wykazem rzeczy w zatwierdzonej prośbie.

10. Paczki nie spełniające wymogu określonego ust. 9 nie będą przyjmowane lub mogą być odesłane na koszt osadzonego/nadawcy.

11. Przyjęcie paczki zawierającej leki własne oraz środki medyczne osadzonego wymaga akceptacji lekarza oraz zgody dyrektora. Tymczasowo aresztowani, aby otrzymać paczkę ze środkami leczniczymi muszą  posiadać zgodę organu dysponującego, którą powinien uzyskać i załączyć do prośby skierowanej do dyrektora.

12. Bezpośrednio po przyjęciu, artykuły wymienione w ust. 11 są przekazywane do ambulatorium, gdzie się je przechowuje i opisuje (w tym ilościowo). Leki i inne środki medyczne wydaje się zgodnie
z zaleceniem  lekarskim.

13. Leki przesłane w paczkach z lekami powinny:

1) posiadać aktualny termin przydatności do użycia,

2) znajdować się w opakowaniach oryginalnych wraz z ulotką informacyjną w języku polskim,
w stanie nienaruszonym,

3) być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

14. Środki chemiczne, higieniczne, artykuły piśmiennicze, znaczki pocztowe, karty  do samoinkasujących aparatów telefonicznych nabywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie aresztu (w kantynie).

15. Osadzeni mogą za zgodą dyrektora przekazywać osobom bliskim zbędne rzeczy i przedmioty własne znajdujące się w depozycie. Dokumenty znajdujące się w celi mieszkalnej (jak korespondencja) wydane zostaną w sposób zabezpieczony i po uprzedniej kontroli przez wychowawcę. W przypadku tymczasowo aresztowanych zgoda ta może być wydana tylko w przypadku braku zastrzeżenia ze strony organu dysponującego. Wydanie rzeczy z depozytu następuje wyłącznie w dni robocze w godzinach 07.00 – 14.00.

16. Paczki są wydawane osadzonym codziennie po ich zewidencjonowaniu i dokonaniu jej kontroli.

 

II. SPOSÓB ZAMAWIANIA I OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH 

1. Osadzeni mają prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą  artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem podmiotu realizującego w imieniu aresztu śledczego prawa osób pozbawionych wolności do dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży.

2. Szczegółowa procedura związana z otrzymaniem paczki żywnościowej odbywa się w następujący sposób:

1) zamówienie na otrzymanie paczki przez  osadzonego lub osobę bliską musi być złożone na piśmie – na odpowiednim formularzu,

2) formularz wninien być wypełniony czytelnie i zawierać wszystkie wymagane dane - w przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie realizowane.

3) zamówienie realizowane przez osobę bliską  dla osadzonego (odnotowaną przez administrację aresztu) składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone w punkcie sprzedaży podczas widzenia osadzonego  z osobą bliską lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu,

4) zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki ze środków własnych osadzonego lub przez osobę bliską,

5) zamówienie od osoby bliskiej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki,

6) czas na dostarczenie paczki od dnia złożenia zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się bezzwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania,

7) osadzony zobowiązany jest uwzględnić następujące ograniczenia: ilość i rodzaj posiadanych artykułów żywnościowych w celi nie może przekraczać 6 kilogramów oraz kubatury szafki więziennej i pojemnika podłóżkowego przypadającego na jednego osadzonego oraz naruszać wymogów sanitarno-epidemiologicznych i możliwości konwojowania. Ponadto osadzony może posiadać w celi mieszkalnej do 9 litrów napojów, w postaci soków, nektarów, napojów gazowanychi niegazowanych, mleka oraz wody. 

3. Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się w dniu przyjęcia w wyznaczonych miejscach w  poszczególnych oddziałach mieszkalnych.

4. Osadzony zobowiązany jest do poinformowania nadawców paczek o zasadach postępowania z paczkami, wynikającymi z niniejszego porządku.

 

III. REALIZACJA PACZEK – forma elektroniczna.

Informujemy, że w związku z aktualna sytuacją epidemiologiczną w kraju rozszerza się możliwość przesyłania zamówień na paczki realizowane przez punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu.

W związku z powyższym druk zamówienia na paczkę wraz z załączonym dowodem wpłaty należy przesłać:

1. W formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zamówienia wraz z dowodem wpłaty) na adres e-mail: as_miedzyrzecz@sw.gov.pl

lub

2. W formie papierowej (oryginały dokumentów) na adres :

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu
ul. Młyńska 21
66 – 300 Międzyrzecz

z dopiskiem „Punkt sprzedaży"

Uwaga !!! Druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać tylko i wyłącznie w jednej z dostępnych form (papierowej lub elektronicznej).

 

Wszelkich wpłat na realizację e-paczki należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy podmiotu obsługującego kantynę w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu tj.
 

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

ul. Partyzantów 5

64-510 Wronki


 

SGB - Bank O/ Piła nr konta: 14 1610 1146 2000 0120 5871 0013

 

WAŻNE !!! W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

Paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia]

Dni i godziny przyjmowania interesantów przez dyrektora jednostki:

Poniedziałek

08:00 - 17:00

Wtorek

08:00 - 15:00

Środa

08:00 - 15:00

Czwartek

08:00 - 15:00

Piątek

08:00 - 15:00

 

NBP O/Zielona Góra
48 1010 1704 0093 1913 9120 0000

PRZELEWY ZAGRANICZNE:
IBAN: PL 48 1010 1704 0093 1913 9120 0000
BIC: NBPLPLPW
SWIFT: NBP_LPLPW

Dokonując wpłaty na konto depozytowe osadzonego należy podać:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Dla kogo: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]​

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej