Zawiadamia się, iż osoby zgłaszające się oraz doprowadzane do odbycia kary lub tymczasowo aresztowane, nie mają możliwości wniesienia na teren jednostki wszelkich artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów (np. proszek, płyn) niezakupionych w kantynie aresztu. Zgodnie z treścią art. 113 a KKW osadzeni mają prawo do zakupów i otrzymywania w paczkach żywnościowych artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym.

1. Umawianie rodzin na widzenia realizuje  się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach od 08:30 do 13:30 pod numerem tel.: 91 576 31 75 oraz adresem poczty elektronicznej  widzenia_as_szczecin@sw.gov.plW tytule wiadomości e’mail należy podać : rezerwacja widzenia.

2. Rejestracja realizowana jest na najbliższe dni w których będą realizowane widzenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Widzenia trwają 60 minut i są udzielane w soboty i niedzielę od godziny  8.00. Osoba odwiedzająca winna stawić się na widzenie co najmniej 20 minut  przed planowana godziną rozpoczęcia  widzenia.

4. Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywajacym, ze wzgledów sanitarnych lub zdrowotnych w kwarantannie lub izolacji.  
5. W pomieszczeniu bramy głównej, osoby odwiedzające  pozostawia w szafkach depozytowych wszystkie rzeczy osobiste i dezynfekcji rąk. Osoba odwiedzająca może na widzenie zabrać pieniądze. Osoby odwiedzające zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych przy wejściu do jednostki oraz na sali widzeń.

6. Dyrektor jednostki penitencjarnej lub osoba go zastępująca ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych tj.   oraz nie będzie stosowała się do ustalonego reżimu sanitarnego.

7. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, dowódca zmiany podejmuje decyzję o zasadach i formie udzielenia lub odmowie udzielenia widzenia.

8. W trakcie widzeń zakup poczęstunku odbywa sie w automatach vendingowych zainstalowane w sali widzeń. Automaty te przyjmują wyłącznie bilon.

 

Zastepca Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie

kpt. Grzegorz Gibas

Rozmiar: 314.3 kB

Osoby zgłaszające się do odbycia kary mogą posiadać: odzież, środki finansowe, dokumenty oraz podstawowe środki higieny osobistej (za wyjątkiem płynów i proszków).

Osoby zgłaszające się do odbycia kary nie mogą posiadać ze sobą artykułów żywnościowych.

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie przyjmuje w każdy dzień roboczy ( poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30–15.30, natomiast w środę w godz. 7.30–16.30).

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

z dnia 10.01.2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711.)

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

ogłasza Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby podmiotu leczniczego Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych w Szczecinie z Oddziałem
Zewnętrznym w Stargardzie.

Nazwa i siedziba Udzielającego zamówienia:

Nazwa: Areszt Śledczy w Szczecinie

Kod i miejscowość: 70-226 Szczecin

NIP: 852-11-54-230 REGON: 000626484

Telefon: 91 48 09 100 Fax: 91 48 09 260

e-mail: as_szczecin@sw.gov.pl

 

wartość zamówienia: 168.000,00 zł

 

1. Świadczeniodawca biorący udział w niniejszym konkursie powinien posiadać:

- Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotów leczniczych potwierdzający
dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

2. Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Oferenta umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem
świadczeń w zakresie przedmiotu zamówienia na okres obowiązywania umowy. Oferent może
złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania
umowy. W przypadku braku potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w wyżej wskazanym zakresie w momencie składania oferty – Oferent zobowiązany jest przedstawić Udzielającemu Zamówienie dowód zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przedmiotowej umowy.

Wymagania organizacyjne:

codzienny transport materiału oraz wyników badań

- na terenie Szczecina do i z Aresztu Śledczego w Szczecinie zapewnia Przyjmujący zamówienie;

Przyjmujący zamówienie, ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykonywać badania w placówce - na terenie Szczecina (tj. w odległości nie większej niż 12 km) świadczącej usługi medyczne będące przedmiotem niniejszego postępowania 7 dni w tygodniu -
całodobowo

- Przyjmujący zamówienie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykonywać badania w placówce - na terenie Stargardu (tj. w odległości nie większej niż 12 km) świadczącej usługi medyczne będące przedmiotem niniejszego postępowania 7 dni w tygodniu;

w okresie związania z umową miejsce wykonania badań nie ulegnie zmianie.

wyniki badań Przyjmujący zamówienie przekazuje niezwłocznie po zatwierdzeniu przez uprawnionego diagnostę drogą on-line oraz w wersji papierowej

szkolenie personelu medycznego punktu pobrań z zakresu technik pobierania, sortowania, transportu oraz odbioru wyników zostanie przeprowadzone przez Przyjmującego zamówienie

materiał zużywalny (system próżniowy) dostarcza Przyjmujący zamówienie w ramach umowy i ceny badań

minimalny termin płatności za wykonane badania : 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

2. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01.02.2022 r.

3. Umowy zostaną zawarte na okres od 01.02.2022 – 31.01.2024 r.

4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w kadrach Aresztu Śledczego w Szczecinie w dni powszednie w godzinach:
8:00 –14:00. do dnia 24.01.2022r

5. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie:

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

do dnia 25 stycznia 2022r. do godz. 10:00

- pisemnie, w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem:
„Konkurs ofert na usługę medyczną w zakresie wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

UWAGA!

Sekretariat znajduje się na terenie Aresztu Śledczego, gdzie obowiązuje system przepustek

wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania
w sekretariacie.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Miejsce otwarcia ofert:

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

dnia 25 stycznia 2022 r. o godz. 12:00

7. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. O wyborze najko-

rzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sw.gov.pl oraz zostanie
umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna).

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert bez podawania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu ofert.

9. Informacja o możliwości składnia protestów, odwołań i skargi

Świadczeniodawcy biorący udział w postępowaniu mają możliwość składania protestów, odwołań
i skarg zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711.)

10. Cena podana przez Przyjmującego zamówienie jest obowiązująca przez okres związania umową.

 

Narodowy Bank Polski Oddział Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

54101015990030141391200000

UWAGA!!! Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także w celu usprawnienia procedur związanych z uzyskaniem przez osadzonych paczki żywnościowej od bliskich istnieje możliwość przekazania zamówienia w formie elektronicznej. W tym celu należy przesłać czytelnie wypełniony oraz podpisany skan zamówienia wraz z dowodem wpłaty na adresy poczty elektronicznej: kantyna.szczecin@ppgardia.pl lub as_szczecin@sw.gov.pl

Ważne: Przy zamówieniu drogą pocztową lub elektroniczną należy dokonać wpłaty na konto podmiotu obsługującego kantynę w zakładzie tj. P.P.P.M. PometWronki
ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki; nr konta punktu sprzedaży: 03 1610 1146 2000 0120 5871 0017; (SWIFT banku do wpłat z zagranicy: PKOPPLWP). W tytule przelewu/przekazu należy wpisać: nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki.

DNI, GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 113a§4 KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

§ 30. 1. Sposób dostarczania paczek do aresztu:

1) paczki, odzieżowe i z lekami mogą być przesyłane do aresztu za pośrednictwem poczty, gońca lub firmy kurierskiej, a także dostarczane bezpośrednio przez nadawcę – od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-10.00, a w dni realizacji widzeń w godzinach 8.15-12.00,

2) paczki odzieżowe dostarcza się do aresztu w kartonach, które po sprawdzeniu ich zawartości w obecności nadawcy – są zaklejone szeroką taśmą klejącą dostarczoną przez nadawcę,

3) osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) oraz paczkę higieniczną (do 6 kg) za pośrednictwem aresztu śledczego oraz podmiotu prowadzącego kantynę dla osadzonych. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. W przypadku tym koszty paczki osadzony pokrywa ze środków przypadających do jego dyspozycji.

Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

Przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg,

4) zamówienie, o którym mowa w pkt. 3 realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu prowadzącego kantynę dla osadzonych. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu na formularzu zamówienia,

5) zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Porządku wewnętrznego),

6) formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są umieszczone:

- w punkcie sprzedaży,

- w biurze przepustek,

- w poczekalni dla osób odwiedzających,

- w sali widzeń,

- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,

7) zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki,

8) czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej oraz higienicznej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki,

9) środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej lub higienicznej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz
z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia,

10) całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów. Całkowity ciężar zakupionych w ramach paczki artykułów higienicznych nie może przekraczać 6 kg.,

11) stwierdzenie przez administrację AŚ przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki,

12) przedmioty wymienione w § 18 ust. 1 I ust. 2 Porządku wewnętrznego, tj.: odbiorniki TV, radioodbiorniki, oraz inne dozwolone przedmioty, mogą być dostarczane do aresztu
w dniach i godzinach wymienionych w ust. 1 pkt 1,

13) paczki odzieżowe i z lekami mogą być przekazane do aresztu po wyrażeniu zgody przez dyrektora na ich dostarczenie,

14) paczki żywnościowe oraz higieniczne wydaje się codziennie w godz. 11.00 – 18.00, natomiast paczki odzieżowe w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00,

15) paczki z prywatnymi lekami osadzonych, po przyjęciu do aresztu, są bezpośrednio przekazywane do właściwego ambulatorium, gdzie przechowywane są one i opisywane,
w tym ilościowo, co osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. W paczce, bez względu na jej rodzaj, powinien znajdować się spis jej zawartości (nie dotyczy paczek żywnościowych i higienicznych).

3. Przesyłanie leków w paczkach poprzedzone musi być opinią lekarza i zgodą dyrektora. Tymczasowo aresztowani dodatkowo muszą uzyskać zgodę organu dysponującego.

4. Leki przesłane w tzw. paczkach z lekami winny posiadać aktualny termin przydatności do użycia, znajdować się w opakowaniach oryginalnych wraz z ulotką informacyjną w języku polskim, w stanie nienaruszonym oraz winny być dopuszczone do obrotu na terenie RP.
O sposobie ich dystrybucji decyduje lekarz, jednak mogą one być wydawane osadzonemu
w ilości nieprzekraczającej dozwolonej dawki dobowej – o ile jest to możliwe.

5. Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę z odzieżą, bielizną, obuwiem za zezwoleniem dyrektora, po wcześniejszym wystąpieniu przez osadzonego z pisemną prośbą. Termin ważności takiej prośby to jeden miesiąc liczony od dnia wyrażenia zgody przez dyrektora na otrzymanie takiej paczki. Zgoda na otrzymanie kolejnej paczki spowoduje unieważnienie poprzedniej pozytywnie rozpatrzonej a niewykorzystanej prośby. W przypadku tymczasowo aresztowanych, wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego na otrzymanie paczki z lekami.

6. Paczki wskazane w ust. 5 mogą zawierać jedynie artykuły objęte zezwoleniem.
Paczka zawierająca artykuły, nie objęte zezwoleniem podlega zwróceniu do nadawcy na koszt osadzonego.

7. Wszystkie paczki otwiera się i wydaje w obecności osadzonego, który własnoręcznie
i w sposób czytelny kwituje ich odbiór.

8. Jeżeli osadzony będący adresatem paczki nie przebywa w areszcie, paczki nie przyjmuje się, podając jednocześnie datę zwolnienia osadzonego lub przetransportowania do innej jednostki penitencjarnej.

9. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawców paczek o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z Porządku wewnętrznego, kodeksu karnego wykonawczego oraz regulaminów.

10. Sprzęt RTV dostarczany do aresztu musi mieć możliwość manualnej regulacji i odbierany jest bez pilota.

11. Osadzeni nie mogą otrzymywać w paczce suplementów diety, witamin. Przedmioty takie osadzeni mogą, jeżeli jest to możliwe ze względów organizacyjnych, zakupić za pośrednictwem kantyny w czasie korzystania przez nich z wypiski.

§ 19.10 Sprzęt RTV winien być dostarczany osobiście przez osobę przekazującą. Nie może być dostarczany w paczkach lub przesyłkach kurierskich.

 

Osoby ubiegające się o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym zobligowane są do wypełnienia poniższego WNIOSKU 

https://sw.gov.pl/assets/16/34/73/fe5f945c9fe7f2ea11381280a300159f9d28b6d1.pdf

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej