Informujemy, że wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej

Zakładu Karnego w Cieszynie zostają przywrócone.

 

                                                                                     Zasady ogólne udzielania widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Bielsku Białej:

 

1. Widzenie trwa 60 minut.

2. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 kodeksu karnego wykonawczego.

3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Oddziału Zewnętrznego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

4. Widzenia udzielane są w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt.

5. Od 01 maja 2022 r. nie obowiązuje konieczność telefonicznego ustalania widzeń i odstępuje się od wcześniejszego przyjmowania zgłoszeń telefonicznych. Widzenia umówione na miesiąc kwiecień zostaną zrealizowane według ustalonych wcześniej terminów.

 

Sposób organizacji widzeń:

1. Widzeń udziela się osobom wpisanym na listę osób bliskich.

2. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

3. Dyrektor ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych obowiązujących w Oddziale Zewnętrznym.

4. W czasie trwania widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

5. Osobom odwiedzającym zaleca się dezynfekcje rąk przed rozpoczęciem widzenia.

6. Osoby odwiedzające pozostawiają w depozycie wszystkie rzeczy osobiste, w tym zegarki (który nie jest zegarkiem analogowym tzn. wskazówkowym z napędem mechanicznym) w szafkach depozytowych wskazanych przez funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki.

7. Osadzonym bez zgody Dyrektora nie zezwala się na przynoszenie jakichkolwiek rzeczy na widzenie (np. upominków).

8. Po zakończeniu widzenia osadzonym zaleca się dezynfekcje rąk.

9. Na teren jednostki nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja służbowa, dowód tożsamości cudzoziemca, dokumenty paszportowe, prawo jazdy), a także osoby co do których istnieje uzasadnione podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

10. Zabrania się wnoszenia na teren jednostki: alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, albo innych niedozwolonych i niebezpiecznych przedmiotów.

11. Widzenia na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej w pierwszej kolejności udzielane są:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- dorosłym, będących rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat trzech;

- dorosłym, będącymi opiekunami osoby niepełnosprawnej ze znaczną dysfunkcją

   ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

 

Harmonogram udzielania widzeń

Lp.

Osadzeni

Oddział mieszkalny

Dzień
tygodnia

Godziny rozpoczęcia i zakończenia realizacji

 

1.

Tymczasowo aresztowani, skazani

I - IV

Wtorek,

piątek,

niedziela

 

800 - 1600

 

 

 

 

ZASADY ZAMAWIANIA PACZEK Z ŻYWNOŚCIĄ W PUNKCIE SPRZEDAŻY

 

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny działającej przy jednostce. Całkowita masa paczki nie może przekraczać 6 kg oraz 9 litrów napojów.

2. Zamówienie na paczkę może złożyć sam osadzony, jeśli posiada środki do dyspozycji, lub osoba najbliższa - w takim wypadku zamówienie należy doręczyć lub przesłać bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu punkt sprzedaży.

3. Lista produktów spożywczych (wraz z ich ceną, wagą oraz numerem pozycji katalogowej), które można umieścić w zamówieniu dostępna jest na tablicy ogłoszeń przed wejściem do aresztu, w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej jednostki (na dole strony).

4. Zamówienia (wzór druku zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej-na dole strony, pojedyncze egzemplarze można też pobrać u funkcjonariusza bramowego oraz wychowawców) można składać:

- bezpośrednio u obsługi punktu sprzedaży,

- u bramowego,

- drogą pocztową (Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie, ul. Słowackiego 15A, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „zamówienie na paczkę”).

5. Wraz z zamówieniem dokonanym przez osobę najbliższą, należy dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty równowartości zamawianych towarów na konto o numerze 35 1750 1035 0000 0000 3670 3218 .

Dane do przelewu:

PPO RAKON w Raciborzu

ul. J. von Eichendorffa 14

47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy obowiązkowo podać:

  •  nazwisko, imię osadzonego,
  •  imię ojca,
  • datę urodzenia osadzonego,
  •  jednostkę, w której przebywa osadzony.

6. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji:

- wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik SW sprawdzi uprawnienia osadzonego do możliwości otrzymania paczki żywnościowej,

- pracownik punktu sprzedaży sprawdzi zgodność wpłaconej kwoty z wartością zamówienia.

7. W przypadku gdy:

- zamówienie nie jest należycie wypełnione tj. nie wypełniono lub błędnie wypełniono poszczególne rubryki przy nazwie zamawianego towaru,

- wpłacona kwota nie pokrywa w całości wartości paczki,

- w chwili doręczenia zamówienia osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki z żywnością,

zamówienie nie będzie realizowane, a wpłacona kwota zostanie zwrócona zamawiającemu, po potrąceniu kosztów zwrotu.

8. Sporządzoną paczkę adresat powinien otrzymać w terminie do 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

CENNIK ART. SPOŻYWCZYCH DOSTĘPNYCH W KANTYNIE
CENNIK INNYCH ART. DOSTĘPNYCH W KANTYNIE

WZÓR ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących terminach:

Poniedziałek: 8.00-15.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00

NBP O/KATOWICE

nazwisko, imię osadzonego i imię ojca osadzonego

Zakład Karny w Cieszynie OZ Bielsko Biała

59 1010 1212 0032 3213 9120 1000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej