KOMUNIKAT

1. Widzenia odbywają się w środy i niedziele. W dniu świąt kościelnych i państwowych przypadających w środy lub niedziele widzeń nie udziela się.

2. Widzenie trwa 60 minut. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt6, art. 91 pkt 8 i art. 92 pkt 10 KKW tj. - dla zakładu typu zamkniętego dwa widzenia w miesiącu, a dla zakładu typu półotwartego trzy widzenia w miesiącu.

3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba, że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

4.Osoba ubiegająca się o widzenie lub osadzony ma obowiązek poinformować o chęci skorzystania z możliwości połączenia widzeń lub wykorzystania dodatkowego widzenia z dzieckiem do lat 15.

5. Widzenia odbywają się w godzinach:

niedziela: 8:00 – 10:00

10:30 – 12:30

13:00 – 15:00

środa: 8:00 – 10:00

10:30 – 12:30

6. Widzenia udzielane są wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających.

Rejestracja odbywa się w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu (52) 397 49 99. Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w dniu poprzedzającym dzień wolny. O dniu i godzinie widzenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze względów bezpieczeństwa zakładu lub osadzonego godzina widzenia może zostać zmieniona przez inspektora działu ochrony, który informuje o tym fakcie zainteresowanych.

7. W trakcie widzenia z osobami bliskimi zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających. Odwiedzający zgłasza chęć dokonania zakupów prowadzącemu widzenia przy wchodzeniu do sali widzeń i czeka na jego zgodę celem ich dokonania.

8. Podczas widzenia obowiązuje zakaz wstawania i przemieszczania się po sali widzeń bez zgody prowadzącego widzenia.

9. W przypadku naruszenia zasad odbywania widzeń może ono zostać przerwane przed czasem.

10. Po zakończonym widzeniu najpierw sale widzeń opuszczają osoby odwiedzające i udają się do poczekalni. Wyznaczony funkcjonariusz sprowadza osadzonych do oddziałów mieszkalnych.

  • PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

1. Paczki żywnościowe realizuje się wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach (art. 113a§3 kkw) i dostarczane są osadzonym w terminie nie późniejszym, niż pięć dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W paczce oprócz art. żywnościowych mogą znajdować się wyroby tytoniowe, które nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 110a§1 kkw.

2. Osadzony otrzyma paczkę żywnościową po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie w punkcie sprzedaży oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

3. Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres e-mail: kantyna.oz.chojnice@pgsw.pl Wymagane jest, aby osoba składająca zamówienie była odnotowana w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności, jako osoba najbliższa dla osadzonego, któremu realizuje zamówienie.

4. Zamówienie na paczkę osoba najbliższa wykonuje, poprzez uiszczenie zapłaty za paczkę przelewem bankowym i przesłanie drogą pocztową zamówienia do punktu sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Koronowie – Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach.

 

Środki pieniężne należy wpłacać na konto:

Polska Grupa SW

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

nr konta bankowego punktu sprzedaży:

73 1130 1017 0020 1458 9320 0115

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, Oddział Zewnętrzny w Chojnicach

 

5. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży PGSW, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od PGSW, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

7. Zamówienie jest sporządzane, wyłącznie na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w oddziale zewnętrznym.

8. Warunkiem koniecznym do otrzymania paczki żywnościowej jest stwierdzenie przez przełożonego, że osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki oraz przy uwzględnieniu warunków określonych w § 8 pkt 4 porządku wewnętrznego.

9. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczka będzie przygotowana niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, odstąpi się od przygotowania paczki.

10. Nakazuje się, aby osadzony każdorazowo informował osobę najbliższą realizującą dla niego paczkę żywnościową, o każdej okoliczności, która może wpłynąć na realizację paczki tj. o otrzymaniu kary skutkującej niemożliwością otrzymania paczki.

 

  • PACZKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 113a § 4 KKW

1. Środki higieny osobistej będą możliwe do nabycia wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży w zakładzie karnym, w trakcie realizacji paczki żywnościowej oraz dokonywanych zakupów tzw. „wypiski”.

2. Paczki dostarczane osobiście, przesyłką pocztową lub kurierem dotyczące: odzieży, obuwia, bielizny, przedmiotów osobistego użytku, sprzętu RTV dla skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych przyjmowane są codziennie – w godzinach od 8:00 do 16:00 na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora, które powinno się znajdować na opakowaniu paczki, natomiast wewnątrz powinien znajdować się wyraźny spis jej zawartości. Powyższe paczki będą przekazywane osadzonym, po uprzednim zaewidencjonowaniu i skontrolowaniu, nie później niż w drugim dniu roboczym od daty dostarczenia. Paczka bez załączonego do niej zezwolenia dyrektora lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, nie będzie przyjmowana. Wyjątek stanowi jednorazowe otrzymanie paczki z bielizną osobistą (skarpety, slipy, podkoszulek) w ilości do 3 sztuk danego asortymentu (bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody dyrektora), w czasie 1 miesiąca od przyjęcia osadzonego z wolności.

3. Paczka nie może zawierać: żywności, środków higieny osobistej, wyrobów tytoniowych, alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.

4. Na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu - po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – mogą być dostarczane paczki z lekami. Wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Paczki z lekami, przed ich wydaniem podlegają sprawdzeniu ich zawartości przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia, nie później niż w 3 dniu roboczym od dnia dostarczenia paczki do oddziału zewnętrznego.

5. Skazany zobowiązany jest do poinformowania osób bliskich o artykułach, które nie mogą być przesyłane w paczkach.

Druki do paczek: https://e-paczka.org/e-paczka/category/141-oddzial-zewnetrzny-w-chojnicach

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.
 

Korespondencję adresowaną do skazanego należy przesyłać podając jego dane na adres: 

(imię i nazwisko osadzonego, imię ojca)
Oddział Zewnętrzny w Chojnicach 
ul. Pietruszkowa 4
89-600 Chojnice

---------------------------------------------------------------------------------------------

Załatwianie spraw - osoby przybrane

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z następujących rozwiązań:

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. Nr 182, poz.1228).
W celu skorzystania z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 1 dzień roboczy przed przewidzianym terminem wizyty.

2. Kontakt z jednostką za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

e-mail: oz_chojnice@sw.gov.pl 
tel.: 52 397 49 99
pocztą tradycyjną na adres: ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice.

3. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę może skorzystać z pomocy tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna złożyć stosowny wniosek na co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem wizyty.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 24 a Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Dz. U. 2010 Nr 79 poz. 523, Służba Więzienna udziela informacji i udostępnia dane osobowe o osobach, na pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, podmiotom ustawowo uprawnionym, w zakresie określonym w ustawach w tym również na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej w postaci papierowej lub elektronicznej, udostępnia dane osobowe osoby obecnie pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące osób pozbawionych wolności nie są udzielane telefonicznie. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania informacji lub udzielenia danych osobowych o osobie pozbawionej wolności znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności (Dz.U.2019 poz. 822).

Na podstawie ww. aktu prawnego:

§ 1. Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie lub areszcie podmiot ustawowo uprawniony składa:

1) dyrektorowi zakładu lub aresztu, w którym osoba ta przebywa lub przebywała;

2) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, zwanemu dalej "Dyrektorem Generalnym", w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym zakładzie lub areszcie osoba ta przebywa lub przebywała.

§ 2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych osoby, która jest obecnie pozbawiona wolności w zakładzie lub areszcie, osoba najbliższa składa:

1) dyrektorowi zakładu lub aresztu, w którym przebywa osoba pozbawiona wolności;

2) Dyrektorowi Generalnemu, w przypadku gdy nie posiada informacji, w którym zakładzie lub areszcie przebywa osoba pozbawiona wolności.

Wpłat na konto depozytowe dla osadzonego można dokonywać przelewem na numer rachunku 
58 1130 0007 0000 0005 7220 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

w treści wpisując poniższe informacje:
Odbiorca: Oddział Zewnętrzny w Chojnicach Zakładu Karnego w Koronowie, ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice
Zleceniodawca/Wpłacający: [imię i nazwisko, adres]
Tytułem: wpłata dla [imię i nazwisko osadzonego] s.[imię ojca osadzonego]
 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej