Komunikat

SPOSÓB ORGANIZACJI WIDZEŃ W ZAKŁADZIE KARNYM W IŁAWIE ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W DZIAŁDOWIE:

1. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6 KKW, 91 pkt 8 KKW oraz zgodnie z art. 105a KKW.

2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Zakładu Karnego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

3. Widzenie trwa 60 min. W tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia.

4. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.

5. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

7. Widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie. Zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w widzeniu przyjmowane są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

8. Dopuszcza się ustalenie dnia i godziny widzenia w taki sposób, że osadzony zgłasza się do wyznaczonego wychowawcy i wskazuje osobę, z którą będzie odbywał widzenie, a także ustala datę i godzinę widzenia. Następnie osadzony informuje o terminie osobę odwiedzającą.

9. Osoba bliska w dniu widzenia zobowiązana jest stawić się do jednostki na 15 minut przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.

10. W trakcie widzenia można złożyć zamówienie na paczkę żywnościową, która będzie realizowana w ciągu 5 dni roboczych.

11. Przed wejściem do jednostki oraz przed rozpoczęciem widzenia osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

12. Widzenia tymczasowo aresztowanych odbywają się w niedzielę w godzinach 8.00 - 12.00.

13. Widzenia skazanych lub ukaranych odbywają się w niedzielę w godzinach 12.00 – 16.00.

14. Widzenia dla skazanych zatrudnionych oraz skazanych przebywających w wyodrębnionym w jednostce oddziale zakładu karnego typu półotwartego odbywają się w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.

15. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora jednostki dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie widzeń.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerami:

23 697 58 65

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

widzenia_dzialdowo@sw.gov.pl,

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto:

 

Polska Grupa SW

Przedsiębiorstwo Państwowe

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Konto BGK 75 1130 1017 0020 1458 9320 0079

 

W tytule należy podać:

imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego,

 

 1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku zamówienia. Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę, nr konta: z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).

 2. Ciężar paczki nie może przekraczać 6 kg artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, a także 9 litrów napojów.

 3. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 4. Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę: kantyna.oz.dzialdowo@pgsw.pl lub drogą pocztową na jego adres: Kantyna OZ Działdowo, Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Jagiełły 31a, 13- 200 Działdowo

 5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 

Dodatkowe informacje:

https://e-paczka.org/e-paczka/category/155-oddzial-zewnetrzny-w-dzialdowie

 

Uwaga! Do realizacji zamówienia paczki higienicznej potrzebna jest zgoda Dyrektora jednostki penitencjarnej tzw. talon higieniczny

 

Na podstawie Zarządzenia nr 104/2023 DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie ustala się:

 

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek innych niż żywnościowe

 1. W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 kkw wprowadza się druk zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej,

 2. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i artykułów higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

 3. Paczki odzieżowe mogą być dostarczane do zakładu karnego w godz. 800–1500 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską  lub gońca) do godziny 1730. Paczki odzieżowe nadesłane lub przekazane dla osadzonego przyjmuje się do magazynu. Wydawanie paczki odbywa się w magazynie przez magazyniera w obecności osadzonego.

 4. We wszystkich rodzajach paczek wymienionych w § 47 pkt 1 Zarządzenia zakazuje się przesyłania artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych oraz rzeczy innych niż wymienionych w spisie jej zawartości. Paczek niespełniających warunków nie dostarcza się osadzonemu. Paczkę zwraca się do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

 5. Osadzony realizując zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych w § 19 pkt 1 oraz § 22 pkt 3 i 4 Zarządzenia.

 6. Paczka dostarczona do zakładu karnego podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

 7. Realizacja paczek higienicznych odbywa się za pośrednictwem kantyny Zakładu Karnego w Iławie. W skład paczki higienicznej mogą wchodzić artykuły piśmiennicze dostępne w kantynie.

 8. Paczki odzieżowe, higieniczne i z artykułami piśmiennymi wydaje się w dni robocze w godzinach 800–1500 . W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

 9. Dopuszcza się, za zgodą dyrektora, przesyłanie w paczkach odzieżowych płyt CD. W takim przypadku, przed wydaniem ich do użytkowania, podlegają one kontroli przez służbę teleinformatyczną.

   

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę z żywnością, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 2. Na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, dyrektor może zezwolić osadzonemu ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 3. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym.

 4. Osadzony lub jego osoba najbliższa, składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, zobowiązani są uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych w § 22 pkt 3 i 4 Zarządzenia.

 5. Ustala się następujące zasady realizacji przez osadzonego prawa do otrzymania paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego:

 • zamówienie na otrzymanie paczki, złożone na piśmie przez osadzonego, powinno być wykonane zgodnie z zapisami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w § 42 Zarządzenia;

 • zamówienie na otrzymanie paczki realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w zakładzie karnym lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu, wzór formularza zamówienia dostępny jest w kantynie, biurze przepustek, poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu karnego;

 • zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży zakładu karnego, wzór listy produktów dostępny jest w  kantynie, biurze przepustek, poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu karnego;

 • zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki;

 • czas dostarczenia osadzonemu paczki od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych*, w przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

 • środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia

*5 dni roboczych - termin ten uzależniony jest od daty wpływu zamówienia oraz daty wpływu środków na konto kantyny

 

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie Oddziału Zewnętrznego w Działdowie
przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 17.00,

wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00

Zakład Karny w Iławie

Oddział Zewnętrzy w Działdowie

Wł. Jagiełły 31a

13-200 Działdowo

64 1010 1397 0080 4813 9120 1000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej